понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес

план и програма за работа

информации
Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

      Имајќи го предвид претходното,својот удел во подготвувањето на годишната програма имаат скоро сите наставници и стручни соработници од училиштето,како индивидуалци или училишни тимови.

      При подготвување на оваа годишна програма се користени повеќе документи,а како најзначајни се:

 • Годишен Извештај за работата на училиштето за учебната  2015/2016 година  бр. 0102-196  од   30.08.2016 год.,
 •   Извештај за работата на училиштето за учебната 2016/2017 број 0102-187/1 од 30.08.2017 год.
 • Програма за работа на училиштето од претходната година бр. 01-02/197 од 30.08.2016 год.,
 • Програма за развој на училиштето бр. 0201-295 од 29.08.2014 год и целокупната негова дејност е насочена кон следниве цели и задачи:
 • Реализација на современа комјутеризарана настава;
 • Осовременување на образовната технологија;
 • Континуирано стучно усовршувањe на наставниот кадар и стручните соработници;
 • Афирмација на училиштето по пат на учество на учениците на ученички натпревари под менторство на своите наставници;
 • Унапредување на соработка со родителите;
 • Создавање на партнерски однос со родителите со цел создавање на позитивна училишна клима;
 • Унапредување на менталното здравје на учениците;
 • Овозможување на индивидуален развој на секој ученик во согласност со неговите способности и желби;
 • Континуирано стручно усовршување на наставниот кадар и стручните соработници;
 • Промените и другите документи донесени од Министерството за образование и наука.
 • Наставните планови и програми на училиштето.
 • Концепција за деветгодишно образование.
 • Целта на анализата на концепцијата за деветгодишно образование и  Наставниот план за основното училиште опфаќа клучни аспекти што се однесуваат на:

-организација и управување во основното образование;

 -структурата на наставниот план;

 -начинот на формирањето на групите во наставата;

 -планирањето на наставата;

 -образованието на децата со посебни  образовни потреби;

 -оценувањето на учениците и напредувањето во образованието;

 -образованието на наставниците и нивните компетенции;

 -соработка со родителите;

 -учебниците и прирачниците.

 •    Статут на училиштето верифициран  со бр.04-183 од 14.07.2009год.
 •    Самоевалвација, бр. 0103-101/5 од 07.07.2017 год., Извештај од екстерно оценување,
 • Завршна финансиска сметка за „903“,„787“,„603“ е усвоена со одлука од училишниот одбор бр.02-37/2 од 31.01.2017 год. Закон за основно образование-бр.103/2008 со неговите измени, Закон за работни односи бр.167 од 2015 год.).
Последен пат изменето на Понеделник, 11 Декември 2017 10:29
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати