Испечатете ја страната

план на просториите

информации
Оценете ја оваа вест
(0 гласови)
 • Простории со една намена
  • Канцеларија на директор
  • Канцеларија на педагог
  • Канцеларија на секретар и секретар администратор кој врши благајнички и слични работи
  • Канцеларија на наставен кадар
  • Канцеларија на технички персонал

 

 • Простории и училници со една намена
  • Училница во која се рализира продолжен престој
  • Училница во која се реализира настава по информатика
  • Училници во кои се реализира наставата за I одделение.

 

 • Простории и училници со две намени
  • Останатите училници се користат за рализација на наставата во одделенска и предметна настава.
  • Имајќи ги предвид просторните услови и бројот на учениците, наставата се реализира во една смена.

 

 • Друг ученички простор
  • Училиштето има библиотека која ја користат учениците и наставниците.
  • Сите училници од приземјето и спратот се поврзани со скали и ходници кои обезбедуваат безбедно и функционално движење на учениците и вработените во училиштето.
  • Училиштето располага со два санитарни јазли, пет WC женски, четири WC машки кои се санирани иво добра состојба и простор со мијалници.
Последен пат изменето на Понеделник, 11 Декември 2017 11:00