понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
ДАГ-Ваташа

ДАГ-Ваташа

администратор на содржините на www.dagvatasa.edu.mk . ооу Димката Ангелов Габерот - Ваташа

завршна сметка 903 за 2016

информации Вторник, 19 Декември 2017 10:45

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

 • завршна сметка 903 за 2016

завршна сметка 603 за 2016

информации Вторник, 19 Декември 2017 10:41

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

 • завршна сметка 603 за 2016

завршна сметка 787 за 2016

информации Вторник, 19 Декември 2017 10:37

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

 • завршна сметка 787 за 2016

завршна сметка  ООУ Д.А.Габер-Ваташа 2016

 • завршна сметка 787 за 2016
 • завршна сметка 603 за 2016
 • завршна сметка 903 за 2016

 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование       („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука донесе

план на просториите

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:59
 • Простории со една намена
  • Канцеларија на директор
  • Канцеларија на педагог
  • Канцеларија на секретар и секретар администратор кој врши благајнички и слични работи
  • Канцеларија на наставен кадар
  • Канцеларија на технички персонал

мапа на училиштето

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:55

ООУ “Димката Ангелов Габерот” се наоѓа во селото Ваташа, општина Кавадарци. Селото Ваташа е на неполни 2km од Кавадарци и е стара населба во која економскиот и културно – просветниот развој

материјално технички услови

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:48

Од наставни средства и технички помагала училиштето располага со : 1 епископ, 1 дијапроектор, 2 магнетогони, 1 графископ, 3 синтисајзери, 1 кино проектор, 1 LCD платно, 3 ТВ приемници, 2 ДВД плеери, 3 ЦД плеери, 1 машина за пишување,

просторни услови на училиштето

информации Понеделник, 11 Декември 2017 10:47
 • Училиштето егзистира со една зграда ( тврда градба), со бруто површина од 3072и нето површина од 1308.
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати