понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
информации

информации (48)

Во овој дел од Нашата интернет презентација Ви даваме на располагање информации од јавен карактер , како и информации поврзани со активности кои се одвиваат во училиштето , секции , акции , резултати од натпревари новини и сл. Воедно Ви даваме можност за коментар на објавите. Ве молиме, постираните коментари да бидат пристојни и содржински затоа што претходно се прегледуваат пред да се објават јавно.

 Лице за посредување со информации од јавен карактер Миле Мукаетов 043/416-543

Протокол за работа во услови на пандемија

Завршна пресметка 2020 год на ООУ Димката Ангелов Габерот - Ваташа

прирачник за операторите со храна во училишните установи , линк за превземање

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Училишниот одбор на Општинското основно училиште  „Димката Ангелов- Габерот„ с. Ваташа, Кавадарци, на седницата одржана на ден  24.01.2020  година, донесе

Распоред на часови за ДОПОЛНИТЕЛНА, ДОДАТНА  во предметна настава за месец октомври во учебната 2019/20 година

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати