понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

документи

Документи и годишна програма на ООУ Д.А. Габерот - Ваташа

Самоевалуација на училиштето

Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката Ангелов Габерот“с.Ваташа

ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ„

С.Ваташа

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА

(За учебната 2017/2018 и 2018/2019 год.)

 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката Ангелов Габерот“с.Ваташа                 

 

 

 

 

 

 

 

Подрачје 1.Наставни планови и програми

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се опфатени во рамката за самоевалуација.

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во локалната   заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на учење и настава во вашето училиште.

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази. 

 

Оддели во рамките на подрачјето:

 

      1.1 Реализација на наставните планови и програми

      1.2 Квалитет на наставните планови и програми

      1.3 Вон-наставни активности

 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката Ангелов Габерот“с.Ваташа                

Подрачје 1. Наставни планови и програми

 

 

 

 

 

 

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени).

(i) Обработка на документи              

 

 

 

 

 

Наведете ги сите документи кои се прегледани.

Кои информации се собрани?

 

 

 

 

 

 

Закон за основно образование

Годишни глобални, тематски,неделни и дневни планирања на наставниците

Одделенски дневници

Програма за дополнителна настава, додатна настава и слободни ученички активности

Предлог наставни програми од БРО

Покани за семинари

Дневник за работа на училишниот педагог

      Според Законот за основно образование во учебната 2017/2018 год. и 2018/2019 год. е изготвена Годишна програма за работа на училиштето.

      За реализација на наставните планови и програми во нашето училиште се прават годишни глобални, тематски, неделни и дневни планирања по предмети и одделенија. Истите планирања наставниците ги предаваат кај педагогот на почетокот на секоја учебна година. Наставниците изготвуваат и планирања за додатна настава која се одржува со талентираните ученици. Исто така подготвуваат и програма за дополнителна настава како и за слободни ученички активности. Слободните ученички активности се задолжителни за сите наставници и ученици од VI до IX одд. во деветгодишното основно образование, а дополнителна и додатна настава е задолжителна за учениците од II до IX одд. со по два часа неделно зависно од согледувањата на наставникот и потребите на учениците.Дополнителната настава со учениците од VI до IX одд.  наставниците ја организираат со по два часа седмично според моменталните потреби на учениците во зависност од содржините за кои чувствуваат поголеми потешкотии.

       За наставниците поефикасно да ги планираат часовите училиштето на секој наставник му обезбедува наставен план и програма по соодветните предмети и одделенија изготвена од Бирото за развој на образованието-БРО. Директорот и стручната служба во училиштето им помагаат на наставниците поефикасно да ги планираат часовите. Исто така училиштето овозможува учество на семинари по одделни предмети организирани од советниците , од БРО или други соодветни институции.

 

Годишна програма на училиштето

Наставни планови и програми

Одделенски дневник

Тематски и дневни подготовки на наставниците

Известувања од БРО И МОН за сручно усовршување на наставниот кадар

Извесувања од други асоцијации за реализација на проекти одобрени од МОН

Примери на изготвени планирања по одделни наставни предмети

Посета на наставен час

Сертификати

   При подготовка на наставниците за реализација на наставните планови од особена важност е тимската работа и соработката помеѓу наставниците во училиштето како и соработката со стручниот соработник-педагогот. Со цел осовременување на наставните програми,наставниците користат стручна литература која  им служи за  имплементирање современи наставни форми и методи при реализацијата на наставните содржини; имаат поддршка  од БРО преку организирање и изведување на семинари. Преку стручно усовршување на наставниците и стручните соработници им се овозможува полесен пристап и користење на ИКТ во реализацијата на воспитно-образовниот процес.

.

 

 

Годишна програма на училиштето

Наставни планови и програми одобрени од МОН и БРО

Годишни,глобални,тематски,неделни и дневни планирања на наставниците

Календар за организација и работа на основните училишта

Годишен извештај за работата на училиштето

Записници од прием на нагледни сретства

 

 

 

      Во училиштето целосно се реализираат наставните планови и програми одобрени од МОН и БРО од страна на сите наставници, соработници и директорот во училиштето.Секој наставник наставните содржини  ги црпи од наставните планови и програми,  а начинот на кој тој ќе ги реализира истите  е индивидуален, односно, секој наставник самостојно се подготвува за реализирање на планираните наставни  содржини.

       Во текот на овој период организацијата и реализацијата на наставата е олеснета (и по предметот физичко и здравствено овбразование) и поради добрата опременост со наставни и нагледни сретства по соодветните предмети. Поради немање фискултурна сала наставната програма по физичко и здравствено образование се реализира според условите кои постојат во училиштето, што доведува до одредени потешкотии, особено кога временските услови се неповолни.

 

Наставни планови и програми

Годишна програма на училиштето

Неделни и дневни подготовки на наставниците

Извештаи од родителски средби

Записници од состаноци на активите

 

 

 

 

 

   Тимската работа и  соработката помеѓу наставниците во училиштето дава можност за меѓусебна комуникација, договарање, давање идеи  за одделни наставни содржини  односно менување на начинот на реализација на дел од содржините од наставните планови и програми.

   Учениците се тие кои  што активно уествуваат во реализацијата на наставните содржини и токму преку таа нивна активност и интерес за одредени наставни содржини, многу често можат да влијаат врз  промената на текот и редоследот на планираниот наставен час на наставникот.

Во училиштето се реализираат проектите:

- Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем;

- Меѓуетничка интеграција во образованието,

-Заедничка грижа за правилно насочување на учениците,

- Вештини за адолесценција,

- Со читање до лидерство. Во соработка со USAID.

   Редовната соработка со родителите во училиштето резултира со чести разговоти и размена на мислења за одредени теми  од наставата или вон-наставните активности  кои можат подоцна да бидат вклучени во реализацијата на одделни наставни содржини. Во рамките на проектот ,,Заедничка грижа со родителите за правилно насочување на учениците,, училиштето има успешна соработка со родителите кои активно се вклучуваат во реализација на содржини планирани од наставниците согласно календарот за реализација на содржини од проектот.

 

 

 

 

 

 

Годишна програма

Записник од совет на родители

Одделенски дневник

Годишен извештај за работата на училиштето

Известувања од МОН,БРО,Црвен крст,Локална самоуправа

 

 

 

   Училиштето ги прилагодува наставните планови и програми на карактеристиките на локалната   самоуправа преку  соработката што ја има со неа  се со цел да се стави во педагошка функција се што може да понуди локалната самоуправа за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето, а исто така и училиштето да организира и дава помош на родителите за правилно воспитување на децата, да им помогне на учениците да ги запознаат јавните и културни установи и објекти од локалната средина и кај нив да формира правилни навики за нивно користење и чување, да се вклучи во акции и активности што ги организираат органите и населението на локалната самоуправа.

   Нашето училиште во соработка со локалната самоуправа учествува во:

- одбележувањето на манифестацијата ”Тиквешки гроздобер”со  учество на ученици во дефилето на детскиот карневал;

- во одбележувањето на Детската недела и приемот на првачињата во детската организација;

- приемот на првачињата во Организацијата на црвениот крст;

- учество во новогодишната програма;

- учест во хуманитарни акции; во одбележувањето на денот на екологијата;

- предавања за здравствено просветување на учениците; предавања за алкохолот и ХИВ вирусот; учествува во одбележувањето на манифестацијата ”Априлијада” ;

- подготвување изложба на сувенири и ракотворби од учениците по повод Нова Година и по повод велигденските празници;  

-подготвување изложба на сувенири и ракотворби од учениците  по повод 8 Март –Ден на жената ; - го одбележува својот патрон празник;  

- учествува во одбележувањето на 16 Јуни-Денот на стрелањето на дванаесетте  ваташки младинци.

 

 

 

 

 

 

Одделенски дневник

Записник од седници на Наставнички совет

Записник од седници на Совет на родители

Записник од седници на Училишен одбор

Дневник за состаноци со родителите

  Наставните планови и програми им се достапни на наставниците како организатори и реализатори на воспитно-образовната дејност.

   На седници на Советот на родители, состаноци со родителите,на седници на Училишен одбор, родителите се информираат за содржините од наставните планови и програми.

   Учениците со содржините од наставните планови и програми се запознаваат од своите одделенски и предметни наставници на почетокот и во текот на учебната година.

 

 

 

 

 

Наставниот план и програма

Годишната програма

Одделенски дневник

Записници од спроведена анкета

Записник од Наставнички совет

 

 

 

 

   На крајот на тековната учебна година учениците од III до  IX одделение се информираат за тоа дека имаат право на избор на најмалку еден  изборен предмет од три понудени, кои претходно се дефинираат на наставнички совет и истите писмено се анкетираат.

Во учебната 2017/2018 год учениците ги изучуваа следните изборни предмети:

- IV одд. – творештво;

- V одд. – творештво;

- VI одд. - „ Класична култура во Европската цивилизација “ ,

- VII одд.  предметот ,,Танци и народни ора;

- VIII одд. - Вештини за живеење;

- IX одд. – проекти од информатика.

 Во учебната 2018/2019 год учениците ги изучуваа следните изборни предмети:

- IV одд. – творештво;

- V одд. – творештво;

- VI одд. - „ Класична култура во Европската цивилизација “ ,

- VII одд.  предметот ,,Танци и народни ора;

- VIII одд. - Вештини за живеење;

- IX одд. – проекти од информатика.

 

 

 

 

 

 

Наставни планови и програми

Годишна програма на училиштето

Глобални,тематски,неделни и дневни планирања на наставниците

Програма за работа за часот на одделенскиот раководител

Програма за работа на одделенската заедница

Програма за работа на училишниот педагог

Учебникот”Граѓанскo образование” за VIII и IX одд

   Преку реализацијата на содржините од наставните планови и програми, содржините што се реализираат на одделенскиот час, содржините за работа на одделенските заедници, на училишниот педагог, наставните единици од предметот Граѓанска култура, го помагаат личниот и општествениот развој на учениците без оглед на половата структура и етничката припадност.

   Со самата реализација на овие содржини кај учениците се гради чувство на самодоверба, соработка помеѓу учениците од паралелката и другите ученици во училиштето, договарање и почитување на своето и мислењето на другите,способност за правилно и праведно разрешување на конфликтни ситуации со висок степен на толеранција, без пристрасност и субјективност, можност за рамноправно раководење без чувство на доминација водејќи се од мотото”Прв меѓу еднаквите”

 

 

 

 

 

Годишна програма за работа на училиштето;

Одделенски дневници

Извештај од систематски преглед

Дневни подготовки на наставниците

Стручни материјали доставени од Црвен Крст и Мадицински центар

Програма за часот на одделенскиот раководител

Во училиштето се реализираат содржини за образование за односите меѓу половите и нивните сексуални врски, репродуктивно здравје, болестите ХИВ/СИДА и зависноста од дроги на одделенскиот час низ содржините од подрачјето ”Воспитување на хумани односи меѓу половите”, преку презентирање на стручни материјали од страна на стручни лица од Црвен крст и Медицински центар, превенција од заразни болести, следење на физикиот развој на учениците, рамномерно распоредување на работата и одморот на учениците, организирање на спортско-рекреативни активности, излети во природа,летување, зимување, изработка на литератирни и ликовни творби од ученици по повод одбележување на значајни датуми за здравјето, редовни систематски прегледи на учениците од I до IX одделение , систематски стоматолошки прегледи на учениците и работилници за стоматолошка едукација на учениците, редовна вакцинација и ревакцинација на учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за извршен педагошки увид од страна на советниците

Полугодишни и годишни извештаи за постигањата на учениците во редобна и додатна настава

   Училиштето ја оценува работата на наставниците преку Извештајот за работата на училиштето кој се  изготвува на крајот од секое полугодие и на крајот од секоја учебна година за целокупниот воспитно – образовен процес во училиштето, вклучувајќи ги и постигнатите резултати на учениците во сите видови настава, воннаставни активности и натпревари. Исто така работата на наставниците се оценува и преку постигањата на учениците на државни и регионални натпревари, преку посета на час од страна на директорот и стручната служва. Овие непосредни увиди на часот на наставниците од страна на директорот на училиштето и стручната служба се со цел да се следи примената на нови наставни форми и методи  во наставата. Евентуалните слабости воочени кај наставниците усно им се соопштуваат на наставниците на консултативни и евалуативни средби  и им се предложуваат начини на подобрување. Таму каде што има слабост во реализација на наставата треба да се прави стратегија или систем за професионален развој на наставниците.

 

Правилник за видовите на пофалби, награди и педагошки мерки на учениците

     Училиштето има донесено одлука за наградување на учениците кои постигнале посебни резултати  врз основа на правилникот за видовите на пофалби, награди и педагошки мерки на учениците, без разлика на полот, етничкото и социјалното потекло. Исто така учениците се мотивирани со тоа што нивните постигнати резултати по одделни натпревари се истакнуваат на огласна табла во холот на училиштето.

 

Одделенски дневници

Тетратки за писмена работа на учениците

Бележници на наставниците

Покана за семинар

 

      Напредокот на учениците наставниците редовно го следат, стимулираат и евидентираат, по пат на набљудување на активностите на секој ученик, индивидуалните способности, писмена евиденција на резултатите од тестови, писмени работи. По одделни наставни предмети учениците се проверуваат со тестови на знаења на различни нивоа и диктати. По предметите македонски јазик, математика, германски јазик и англиски јазик учениците прават од 2 до 4 писмени работи годишно. Од I до III одд. напредокот на учениците се следи описно, а во IV, V и VI одд. учениците се оценуваат комбинирано.

      Посетен е семинар од страна на предметните наставници, педагогот и директорот за оценувањето-Стандарди за оценување (Сумативно и Формативно оценување), така што секој наставник има формирано свои критериуми за оценување и истите ги изготвува во рамките на процесното тематско планирање.

    Во нашето училиште има посебни критериуми кои се користат за правење разлика во оценувањето на учениците со различни способности.

 

Одделенски дневници

Писмени известувања за постигнатиот успех на учениците

Евидентни листови

Записник од родителски средби

Записник од одделенски и Наставнички совет

Дневник за работа со родители на училишниот педагог

Записник од состаноци на советот на родители

      Информациите за својот напредок учениците ги добиваат преку секојдневни контакти и разговори со одделенските, предметните наставници и со одделенските раководители.Со усна информација и писмено регистрирање на оценки во дневниците по одделни предмети. На секое тромесечие, како и на крајот од првото полугодие учениците добиваат евидентни листови, а на крајот од учебната година добиваат свидетелства за постигнатиот успех и поведението.

        Информирањето на родителите за напредокот на учениците се врши преку соработка со одделенските раководители, а информациите се добиваат усно или писмено, а од 2012/2013 година и преку Е-дневник. Информирањето се врши и преку редовни и вонредни родителски средби организирани од одделенските раководители, индивидуални разговори со родителите и вклучување на училишниот педагог во соодветните разговори со учениците и родителите. Редовните родителски средби се реализираат со претходно утврден ред (4-5 пати годишно). Вонредните родителски средби се одржуваат по потреба ( ако има проблеми во однесувањето и успехот на учениците или за реализирање на разни програмски содржини-одржување предвидени екскурзии и сл.). Одзивот на родителите на родителските средби е релативно мал. Во принцип родителите на послабите ученици не доаѓаат на групни средби..

По потреба се испраќаат  и покани до родителите на нередовните и недисциплинираните ученици.

Од страна на училишниот педагог, а од учебната 2016/2017 година од училишниот психијатар се врши советување на родителите на учениците кои покажуваат намален успех во учењето и ученици кои не ја посетуваат редовно наставата. Овие родители се поделени во две групи.

       Родителите се вклучени и во советот на родители. Од секое одделение има по еден претставник во овој совет преку кој може да се реализираат барањата на сите родители до наставниците, директорот на училиштето и стручната служба. Училиштето е подготвено во секој момент да ги прифати и реализира сугестиите, барањата и желбите на родителите во рамките на своите можности. Советот на родители од учебната 2011/2012 год учествува и вопроцесот на подготовка, избор на превозник и  реализацијата на наставните екскурзии и излети на учениците од I  до IX  одделение.

 

 

 

 

 

 

Годишна програма на училиштето

Наставни планови и програми

Одделенски дневник

Програма за работа на слободни ученички активности

План и програма за изведување на ученички екскурзии

План и програма за работа на ученичкиот хор и оркестар

План и програма за работа на ученичката задруга

Известување за одржување и учество на ученички натпревари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вон-наставните активности имаат суштинско место во воспитно-образовната дејност на училиштето. Во училиштето се организираат и реализираат вон-наставни активности за сите ученици без разлика на нивната полова и етничка припадност и тоа:

·         Слободни ученички активности

·         Ученички натпревари

·         Ученички екскурзии

·         Производствена и друга општествено корисна работа на учениците

·         Ученичка задруга

·         Училишен хор и оркестар

   Слободните ученички активности даваат можност за индивидуализација на воспитно-образовниот процес, задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на учениците,постигнувањата на учениците во наставата и слободните ученички активности се истакнуваат на ученичките натпревари во училиштето и учество на учениците на  ученички натпревари на ниво на општина, регион, држава, олимпијади, каде што учениците ги истакнуваат своите знаења од природно математичките и општествените науки, од ликовното, музичкото, техничко, физичко-здравствено образование, стекнуваат навики за самокритичност, самовреднување, го негуваат својот натпреварувачки дух.

   Проширување и продлабочување на знаењата на учениците од одделни воспитно-образовни подрачја и наставни предмети, а истовремено и спортување, рекреација и педагошко организирање на слободното време на  учениците од нашето училиште се остварува  со организација на ученички екскурзии и излети.

   Производствената и друга општествено корисна работа во училиштето кај учениците развива навики за одржување хигиена во училиштето и неговата околина, развива љубов кон природата и природните убавини, позитивен однос кон работата и почит кон работниот човек, чувство за  одговорност при работата, истрајност во работата, уредно и навремено извршување на задачите, одгледување на насадите и заштитување на зелените површини и објектите во непосредната околина.

   Во училиштето е формирана ученичка задруга од земјоделски вид и истата остварува активности за одгледување на училишниот лозов насад, како и организирање работни акции во локалната средина.Тие активности кај учениците развиваат работни навики, социјализација на личноста, самостојна и креативна личност која ќе може да се вклопи во секојдневното живеење и работење во општеството.

   Во училиштето работи и училишен хор и оркестар кој придонесува за негување на хорското музицирање, негување на способности и афинитети од музиката.

 

Годишна програма на училиштето

Наставни планови и програми

Одделенски дневник

Дневник за работа на училишниот педагог

Наод и мислење од Медицински центар за ученици со посебни потреби

Вон-наставните активности се проткаени со содржини и активности што се реализираат вон наставата и кои ги реализираат учениците по своја желба, љубов и интерес кон одредена област или наставен предмет и затоа во вон-наставните активности се вклучени и учениците со различни способности како и учениците со посебни потреби.

 

 

 

 

 

 

Извештај од присуство на ученици на ученичките натпревари

Извештај од изведени ученички екскурзии

Дипломи И пофалницина ученици од пласманот на ученички натпревари

Известување за активности во локалната средина организирани од локаллната самоуправа

Одделенски дневници

Годишна програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Со добра организација и успешна реализација на вон наставните активности во целост, се овозможува успешна афирмација на учениците и училиштето во локалната средина и пошироко во јавноста.

   Придобивките од слободните ученички активности како дел од вон наставните активности се: Развивање на мотивате и условите за афирмирање на личноста на ученикот;  Ученици оспособени за самостојно решавање и доследно извршување на поставените задачи;  Ученици со критичко мислење, јавно изнесување на своите ставовии почитување на ставовите и мислењата на другите;Ученици кои ги почитуваат реултатите од својот труд и од трудот на другите; Формирани способности и потреби кај ученицитез за позитивна општествена афирмација

   Од учеството на учениците на ученички натпревари и нивните постигнати реултати големи придобивки имаат и учениците и училиштето, а пред се тоа е успешна афирмација на истите, а исто така и: Развиена јазична и естетска култура кај учениците; Навика за самокритичност и процена на сопствените знаења; Негување на натпреварувачкиот дух; Практична примена на стекнатите знаења;Мотивирање на учениците.

   Вклучувањето на учениците во активностите на општествената и другата општествено корисна работа во нашето училиште резултира со добра афирмација во локалната средина, но и со многу други придобивки и добри страни како што се: Љубов и позитивен однос кон работата,почит кон работниот човек, средствата за производство и резултатите од трудот; Истрајност во работата, уредно и навремено извршување на задачите; Запознавање на учениците со карактеристиките на производството во локалната средина; Љубов кон природата и природните убавини; Навика за одржување на хигиената во училиштето и околината.

   Како составен дел на вон-наставните активности се ученичките екскурзии, а секоја добро организирана и успешно реализирана екскурија има свои придобивки и тоа: Проширени и продлабочени знаења на учениците за одделни воспитно-образовни подрачја и наставни предмети; Љубов и почит кон татковината и нејзините духовни и материјални богатства; Знаења и умеења од природните, општествените и другите наставно-научни дисциплини.

   Придобивки од работата и активностите на училишниот хор се успешна афирмација и претставување на нашето училиштен на разни манифестации организирани по повод празници и значајни датуми за училиштето и  локалната самоуправа.

   Учеството на учениците во активностите на ученичката задруга придонесува за развиени работни навики и изградена креативна личност која ќе може да се вклопи во секојдневното работење и живеење.

 

                                         

Самоевалуација на училиштето:  ООУ ,,Димката Ангелов Габерот,, с. Ваташа 

Подрачје 1 :  Наставни планови и програми

Собирање на податоци,  кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, набљудувања)

 

Наведете ги другите методи кои се користени за собирање на податоци

Учество:  Кој беше вклучен во собирање

на овие информации

Кои информации се собрани?

 

 

 

 

 

 

Прашалник за наставници

 

Анкетирани се 14 наставници, од кои  1 маж или 7,1% и 13 жени или 92,9%.

 

 

 

 

 

 

 

Членови на тимот:

 

Гордана Велкова

Ана Карадакова

Анета Николова

 

Анкетата ја извршиле:

 

Анета Николова

Гордана Велкова

1.1            Реализација на наставни планови и програми:

На исказот  ,,Наставните планови и програми се во согласност со донесените програмскки документи на учебната година ,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    10 – 71,4%

-          Се согласувам – 4 – 28,5%

На исказот  ,, Родителите се информираат за наставните планови и програми на почетокот на учебната година,,   одговориле:

-            Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам – 8– 57,1%

На исказот ,, Со деца со посебни образовни потреби се работи според прилагодени наставни програми,, одговориле:

-            Целосно се согласувам    9 – 64,3%

-          Се согласувам – 4– 28,6%

-          Делумно се согласувам  1 – 7,14%

На исказот ,,Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост, со доследно почитување на потребите и барањата на учениците,, одговориле:

-            Целосно се согласувам    11 – 78,5%

-          Се согласувам – 2– 14,3%

-          Делумно се согласувам  1 – 7,14%

На исказот ,, Во училиштето се реализираат проектни активности,, одговориле:

 

-           Целосно се согласувам    8 – 57,1%

-          Се согласувам – 4– 28,6%

-          Делумно се согласувам  2 – 14,3%

На исказот ,,Функционира проширената програма на училиштето,, одговориле:

 

-            Целосно се согласувам    7 – 50%

-          Се согласувам    3  – 21,4%

-          Делумно се согласувам  3 – 21,4%

-          Не се согласувам     1 – 7,14%

Заклучок: Реализацијата на наставни планови и програми е на високо ниво.

 

1.2              Квалитет на наставни планови и програми

На исказот ,,Во наставните програми и користењето на учебни помагала се внимава на родовата и етничката рамноправност и мултикултурна сензитивност,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 – 57,1%

-          Се согласувам – 3– 21,4%

-          Делумно се согласувам  3 – 21,4%

На исказот ,,Постојат добри примери на соодветно интегрирани особености на ликалната средина во наставните програми и учебни помагала,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам   6– 42,9%

-          Делумно се согласувам  2 – 14,3%

На исказот ,,Општите цели на образованието се интегрирани во наставата,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 – 50%

-          Се согласувам  7 – 50%

На исказот ,,Наставниците, родителите и социјалните партнери имаат влијание врз наставните планови и програми,,  одговориле:

 

-          Се согласувам    5  – 35,7%

-          Делумно се согласувам  2 – 14,3%

-          Не се согласувам     7 – 50%

Заклучок: Квалитетот на  наставните планови и програми се одликува со добро интегрирање на  рамноправност, особеностите на локалната средина и општите цели.

 

1.3               Воннаставни активности

На исказот ,, Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности според потребите и интересите на учениците,,  одговориле:

-          Целосно се согласувам    7 – 50%

-          Се согласувам  7 – 50%

 На исказот ,,Учениците се вклучуваат во воннаставни активности по сопствен избор,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 – 50%

-          Се согласувам    6  – 42,6%

-          Делумно се согласувам  1 – 7,1%

На исказот ,,Во планирањето и работата во воннаставните активности се вклучени и учениците,, одговориле:

-            Целосно се согласувам    3 –21,4%

-          Се согласувам    7  – 50%

-          Делумно се согласувам  3 – 21,4%

-          Не се согласувам     1 – 7,14%

На исказот ,,Учениците го афирмираат училиштето, учествуваат и постигнуваат резултати на натпревари,,   одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 64,3%

-          Се согласувам  5 – 35,7%

Заклучок: При планирање и резлизирање на воннаставни активности се води сметка за потребите и интересите и сопствениот избор на учениците и истите успешно го афирмираат училиштето.

 

3.1 Планирање на наставниците

 

На исказот ,, Наставниците при изработката на индивидуалните планирања на наставата се следат и имаат поддршка од директорот и стручната служба,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 – 50%

-          Се согласувам    6  – 42,6%

-          Делумно се согласувам  1 – 7,1%

На исказот ,,Вашите годишни, тематски и оперативни планови за ачс содржат јасни насоки, очекувани резултати од учењето на учењето и начинот на оценување на учениците,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    10 – 71,4%

-          Се согласувам  4 – 28,6%

На исказот ,,При изработката на плановите за реализација на наставата разменувате искуства со надворешни соработници ( наставници од други училишта, советници од соодветните предмети, ...),, одговориле:

 

-          Се согласувам    6  – 42,6%

-          Делумно се согласувам   6 – 42,6%

-          Не се согласувам     2 – 14,3%

На исказот ,,Распоредот на часовите е во склад со потребите и можностите на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    4 –21,4%

-          Се согласувам    6  – 42,9%

-          Делумно се согласувам   1 – 7,14%

-          Не се согласувам     3 – 21,4%

Заклучок: Има поддршка од директорот и стручната служба, планирањата се комплетни, има соработка со надворешни соработници, но распоредот треба да се подобри во склад со потребите и можностите на учениците. 

 

3.2  Наставен процес

 

На исказот ,,Во наставниот процес користите разновидни форми и методи со цел да им помогнат на учениците да ги постигнат предвидените цели во наставата,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 –57,1%

-          Се согласувам    6  – 42,9%

На исказот ,,Дел од наставните содржини ги реализирате со примена на информатичката технологија, реурси и соодветни активности,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    4 –28,5%

-          Се согласувам    10  – 71,4%

На исказот ,,Во текот на наставниот процес преку интерактивни методи (прашања, дискусии, работа во групи) поттикнувате соработка меѓу учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 64,3%

-          Се согласувам  5 – 35,7%

На исказот ,,Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно да мислат, да поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци за она што го учат,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 64,3%

-          Се согласувам  5 – 35,7%

На исказот ,,Со учениците се однесувате на начин кој промовира взаемно почитување, помош, соработка и разбирање,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    11 – 78,5%

-          Се согласувам  3 – 21,5%

На исказот ,,Училиштето има пропишани интерактивни процедури за следење на наставниот процес и секој наставник се посетува најмалку два пати во полугодие од страна ана  директорот или стручната служба,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 –50%

-          Се согласувам    5  – 35,7%

-          Делумно се согласувам   2 – 14,3%

Заклучок: Во наставниот процес наставниците користат: разновидни методи, техники, ИКТ технологија, се во насока учениицте да се поттикнат на размислување, анализирање,, а исто така и взаемно почитување и помагање.Директорот и стручната служба редовно го посетуваат секој наставник во текот на учебната година со цел следење на наставата.

 

3.3  Искуства на учениците од учењето

 

На исказот ,,Се креира мотивирачка атмосфера и средина за учење,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 –57,1%

-          Се согласувам    5  – 35,7%

-          Делумно се согласувам   1 – 7,1%

На исказот ,,Преку континуирана интеракција на учениицте и вработените се поттикнува одговорноста кај учениицте,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам    7  – 50%

-          Делумно се согласувам   1 – 7,1%

Заклучок: Во училиштето се креира мотивирачка атмосфера и се поттикнува развој на одговорност кај учениците.

 

3.4 Задоволување на потребите на учениците

 

На исказот  ,,Се идентификуваат различните потреби на учениците,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам    6  – 42,9%

-          Делумно се согласувам   2 – 14,3%

На исказот ,,Наставата се прилагодува на потребите и особеностите на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам    6  – 42,9%

-          Делумно се согласувам   2 – 14,3%

Заклучок: Потребите на учениците се задоволуваат со идентификување на нивните потреби и прилагодување на наставата.

 

3.5 Оценувањето како дел од наставата

 

На исказот ,,Имате усогласено критериуми за оценување со кои ги запознавате учениците и родителите,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам    8  – 57,1%

На исказот ,, Користите различни методи и инструменти за оценување  и континуирано го следите и оценувате напредокот на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 –57,1%

-          Се согласувам    6  – 42,9%

На исказот ,,Информациите од оценувањето го користите з ада го подобрите планирањето и спроведувањето,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам    6  – 42,9%

-          Делумно се согласувам   2 – 14,3%

 

 Прашалник за родители   

 

Анкетирани се 8 родители  од кои сите жени

Анкетата ја извршиле:

Анета Николова

Гордана Велкова

Анета Карадакова

1.4            Реализација на наставни планови и програми:

На исказот  ,,Наставните планови и програми се во согласност со донесените програмскки документи на учебната година ,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    5 – 62,5%

-          Се согласувам – 3 – 37,5%

На исказот  ,, Добивате информирации за наставните планови и програми на почетокот на учебната година,,   одговориле:

-          Целосно се согласувам    6 – 75%

-          Се согласувам – 1– 12,5%

-          Делумно се согласувам  1 – 12,5%

 

На исказот ,, Со деца со посебни образовни потреби се работи според прилагодени наставни програми,, одговориле:

-           Целосно се согласувам    2 –  25%

-          Се согласувам  5 – 62,5 %

-          Делумно се согласувам  1 –12,5%

На исказот ,,Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост, со доследно почитување на потребите и барањата на учениците,, одговориле:

-            Целосно се согласувам    5 – 62,5%

-          Се согласувам  1 – 12,5%

-          Делумно се согласувам  2 – 25%

На исказот ,, Во училиштето се реализираат проектни активности,, одговориле:

 

-           Целосно се согласувам    6– 75%

-          Се согласувам  2 – 25%

На исказот ,,Функционира проширената програма на училиштето,, одговориле:

 

-            Целосно се согласувам    4 – 50%

-          Се согласувам    3  – 37,5%

-          Делумно се согласувам  3 – 12,5%

Заклучок: Реализацијата на наставни планови и програми треба да се подобри.

 

1.5              Квалитет на наставни планови и програми

На исказот ,,Во наставните програми и користењето на учебни помагала се внимава на родовата и етничката рамноправност и мултикултурна сензитивност,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    4 – 50%

-          Се согласувам  4 – 50%

На исказот ,,Постојат добри примери на соодветно интегрирани особености на ликалната средина во наставните програми и учебни помагала,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам     4  – 50%

-          Се согласувам   4 – 50%

На исказот ,,Наставниците, родителите и социјалните партнери имаат влијание врз наставните планови и програми,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам     3  – 37,5%

-          Се согласувам    3  – 37,5%

-          Делумно се согласувам  1 – 12,5%

-          Не се согласувам     1 – 12,5%

Заклучок: Квалитетот на  наставните планови и програми се одликува со добро интегрирање на  рамноправност, особеностите на локалната средина и општите цели.

 

1.6               Воннаставни активности

На исказот ,, Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности според потребите и интересите на учениците,,  одговориле:

-          Целосно се согласувам    7 – 87,5%

-          Се согласувам  1 – 12,5%

 На исказот ,,Учениците се вклучуваат во воннаставни активности по сопствен избор,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 75%

-          Се согласувам    2  – 25%

На исказот ,,Во планирањето и работата во воннаставните активности се вклучени и учениците,, одговориле:

-            Целосно се согласувам    5 – 62,5%

-          Се согласувам    3  – 37,5%

На исказот ,,Учениците го афирмираат училиштето, учествуваат и постигнуваат резултати на натпревари,,   одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 – 87,5%

-          Се согласувам  1 – 12,5%

Заклучок: При планирање и резлизирање на воннаставни активности се води сметка за потребите и интересите и сопствениот избор на учениците и истите успешно го афирмираат училиштето.

 

3.1 Планирање на наставниците

 

На исказот ,,Распоредот на часовите е во склад со потребите и можностите на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    2  – 25%

-          Се согласувам    3  – 37,5%

-          Делумно се согласувам   3 – 37,5%

Заклучок: Има поддршка од директорот и стручната служба, планирањата се комплетни, има соработка со надворешни соработници, но распоредот треба да се подобри во склад со потребите и можностите на учениците. 

 

3.2  Наставен процес

 

На исказот ,,Во наставниот процес се користат разновидни форми и методи со цел да им помогнат на учениците да ги постигнат предвидените цели во наставата,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам     5  – 62,5%

-          Се согласувам    3  –  37,5%

На исказот ,,Дел од наставните содржини ги реализирате со примена на информатичката технологија, ресурси и соодветни активности,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    3 – 37,5%

-          Се согласувам    5  – 62,5%

На исказот ,,Во текот на наставниот процес преку интерактивни методи (прашања, дискусии, работа во групи) поттикнувате соработка меѓу учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7  – 87,5 %

-          Се согласувам  1 – 12,5%

На исказот ,,Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно да мислат, да поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци за она што го учат,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7  – 87,5 %

-          Се согласувам  1 – 12,5%

 

На исказот ,,Односот на наставниците со учениците промовира взаемно почитување, помош, соработка и разбирање,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7  – 87,5 %

-          Се согласувам  1 – 12,5%

 

На исказот ,,Наставниот процес и секоја паралелка се посетува најмалку два пати во полугодие од страна на  директорот или стручната служба,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    5 – 62,5%

-          Се согласувам    3  – 37,5%

Заклучок: Во наставниот процес наставниците користат: разновидни методи, техники, ИКТ технологија, се во насока учениицте да се поттикнат на размислување, анализирање,, а исто така и взаемно почитување и помагање.Директорот и стручната служба редовно го посетуваат секој наставник во текот на учебната година со цел следење на наставата.

 

3.3  Искуства на учениците од учењето

 

На исказот ,,Се креира мотивирачка атмосфера и средина за учење,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам     6  – 75%

-          Се согласувам    2 – 25%

На исказот ,,Преку континуирана интеракција на учениицте и вработените се поттикнува одговорноста кај учениицте,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    4  – 50%

-          Се согласувам    4  – 50%

Заклучок: Во училиштето се креира мотивирачка атмосфера и се поттикнува развој на одговорност кај учениците.

 

3.4 Задоволување на потребите на учениците

 

На исказот  ,,Се идентификуваат различните потреби на учениците,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    3 –  37,5%

-          Се согласувам    4  – 50%

-          Не се согласувам   1 – 12,5%

На исказот ,,Наставата се прилагодува на потребите и особеностите на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам     5  – 62,5%

-          Се согласувам    3  – 37,5%

Заклучок: Потребите на учениците се задоволуваат со идентификување на нивните потреби и прилагодување на наставата.

 

3.5 Оценувањето како дел од наставата

 

На исказот ,,Запознати сте со критериуми за оценување на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 –  87,5%

-          Се согласувам    8  – 12,5%

На исказот ,, Учениците се следат преку  различни методи и инструменти за оценување,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    4  – 50%

-          Се согласувам    4  – 50%

На исказот ,,Редовно сте информираниза постигањата на учениците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7  – 87,5 %

-          Се согласувам  1 – 12,5%

 

 

Прашалник за ученици

 

Анкетирани се 11 ученици од кои 5 машки – 45,5%  и 6 женски –54,5%

Анкетата ја извршиле:

Анета Николова

Гордана Велкова

Анета Карадакова

1.1   Реализација на наставни планови и програми

На исказот ,,Добивате информации за наставните планови и програми на почеокот на учебната година,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    10– 90,9%

-          Се согласувам    1 – 9,1%

На исказот ,,Со деца со посебни потреби во училиштето се арботи според прилагодени наставни програми/различни од останатите,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 54,5%

-          Се согласувам     5 – 45,5%

На исказот ,,За изучување на изборните предмети одлучувате вие и вашите родители,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 81,2%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

На исказот ,,Во училиштето се ерализираат проектни активности,,  одговориле:

-          Целосно се согласувам    10– 90,9%

-          Се согласувам    1 – 9,1%

На исказот ,,Функционира проширена програма на училиштето (прием и прифаќање на учениците еден час пред и по наставата),, одговориле:

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    3 – 27,3%

Заклучок: Учениците се информирани за наставата , се работи со посебна програма за децата со посебни потреби, учениците сами одлучуваат за изборен предмет и има прифаќање на учениците пред и по наставата.

 

1.2   Квалитет на наставни планови и програми

На исказот ,,Во училиштето и наставниот процес се внимава на родовата и етничката рамноправност и се негува мултикултурна соработка,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    3 – 27,3%

На исказот ,,Преку наставата се реализира соработка со локалната средина,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 42,9%

-          Се согласувам    4 – 36,4%

-          Делумно се согласувам   1 – 9,1%

На исказот ,,Наставниците, родителите и социјалните партнери имаат влијание врз наставните планови и програми,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 – 63,6%

-          Се согласувам    4 – 36,4%

Заклучок: Учениците се задоволни од квалитетот на наставните планови и програми.

 

1.3   Воннаставни активности

На исказот ,,Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности според вашите потреби и интереси,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    7 – 63,6%

-          Се согласувам    3 – 27,3%

-          Делумно се согласувам   1 – 9,1%

На исказот ,,Се вклучувате во воннаставни активности  по сопствен избор,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    9 – 81,8%

-          Се согласувам    1 – 9,1%

-          Делумно се согласувам   1 – 9,1%

На исказот ,,Се вклучувате во планирањето и работата во воннаставните активности,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

-          Делумно се согласувам   1 – 9,1%

На исказот ,,Учениците учествуваат и постигнуваат резултати на натпревари по различни предмети,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    11 – 100%

Заклучок: Во училиштето се реализираат воннаставни активности според потребите и интересите на учениците и истите учествуваат на разни натпревари.

 

3.1 Планирање на наставниците

 

На исказот ,,распоредот на часовите е во склад со вашите потреби и можности,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    3 – 27,3%

Заклучок: Учениците се задоволни со распоредот на часовите.

 

3.2  Наставен процес

 

На исказот ,,Во наставниот процес се користат разновидни форми и методи за да се постигнат предвидените цели во наставата,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    3 – 27,3%

На исказот ,,Дел од наставните содржини се реачизираа со примена на ИКТ, ресурси и соодветни активности,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 81,8%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

 

На исказот ,,Во текот на наставниот процес преку интерактивни методи ( прашања, дискусии, работа во групи) се поттикнува соработката меѓу учениците,, одговориле:

-          Целосно се согласувам    10 – 90,9%

-          Делумно се согласувам   1 – 9,1%

 

На исказот ,,Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно да мислат, да поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци за она што го учат,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 –72,7%

-          Се согласувам    2  – 18,2%

-          Не се согласувам     1 – 9,1%

На исказот ,,Односот на наставниците со учениците промовира взаемно почитување, помош, соработка и разбирање,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    10 – 90,9%

-          Не  се согласувам   1 – 9,1%

На исказот ,,Наставниот процес и секоја паралелка се посетува во секое полугодие од страна на директорот или стручната служба,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 81,8%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

Заклучок: Во наставниот процес наставниците користат: разновидни методи, техники, ИКТ технологија, се во насока учениицте да се поттикнат на размислување, анализирање,, а исто така и взаемно почитување и помагање.Директорот и стручната служба редовно ја посетуваат секоја паралелка во текот на учебната година со цел следење на наставата.

 

3.3  Искуства на учениците од учењето

 

На исказот ,,Во училиштето се креира мотивирачка атмосфера и средина за учење,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    9 – 81,8%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

На исказот ,Преку соработка на учениците и вработените се поттикнува одговорноста кај учениците,, одговориле:

 

 

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

-          Делумно се согласувам   1 – 9,1%

Заклучок: Во училиштето владее мотивирачка атмосфера за учење и преку соработка на учениците и вработените се развива одговорност кај учениците.

 

3.4  Задоволување на потребите на учениците

 

На исказот ,,Се идентификуваат различните потреби на учениците,, одговориле:

 

 

-          Целосно се согласувам    7 –63,6%

-          Се согласувам    3  – 27,3%

-          Не се согласувам     1 – 9,1%

 

На исказот ,,Наставата се прилагодува на потребите и особеностите на учениците,,  одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    6 – 54,5%

-          Се согласувам    2  – 18,2%

-          Делумно се согласувам   2 – 18,2%

-          Не се согласувам     1 – 9,1%

Заклучок: Се идентификуваат потребите на учениците, но наставата треба повеќе да се прилагоди на нивните особености.

 

3.5  Оценувањето како дел од наставата

 

На исказот ,,Запознати сте со критериумите на оценување од наставниците,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    2  – 18,2%

-          Не се согласувам     1 – 9,1%

На исказот ,,Наставниците ги следат вашите постигнувања преку различни методи и инструменти за оценување,, одговориле:

 

-          Целосно се согласувам    8 – 72,7%

-          Се согласувам    3  – 27,3%

На исказот ,,Редовно сте информирани за вашите постигнувања,, одговориле:

 

 

-          Целосно се согласувам    9 – 81,8%

-          Се согласувам    2 – 18,2%

Заклучок: Во процесот на оценување наставниците користат разни методи и инструменти и редовно ги информираат учениците за нивните постигнувања.

 

Самоевалуација на училиштето:  ООУ ,,Димката Ангелов Габерот,, с. Ваташа 

Подрачје :Наставни планови и програми

 

Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости

Клучни јаки страни

-          Навремено изготвување и донесување на Годишната програма со која се планира целокупната дејност на училиштето

-          Навремено изготвување на годишни, глобални и тематски планирања на наставниците

-          Во своите планирања наставниците имаат критериуми и стандарди, за оценување, интегрирани содржини за еколошка едукација, како и содржини од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието

-          Изготвување на тематско-процесно планирање

-          Изготвување на дневни подготовки

-          Водење педагошка документација во Е-дневник

-          Активно учество на учениците во воннаставни активности

-          Вклученост на сите ученици од различен пол и националност

-          Тимска работа на наставниците

-          Редовно информирање на родителите за напредокот на учениците

-          Целосна реализација на дополнителната настава

-          Училиштето е секогаш отворено за соработка со родителите

-          Следење на современи текови во образованието

-                                  Редовно посетување на семинари и други форми на стручно усовршување

-          Најголем број наставници често употребуваат ИКТ во наставата

 

 

Слабости

·         Немање спортска сала според сите стандарди и спортски реквизити за реализација на наставата по физичко и здравствено образование

              .      Нецелосна употреба на ИКТ технологијата во наставата поради повремени прекини на  интернет конекција

·         Слаба  заинтересираност на родителите и нередовно доаѓање на родителските средби од поедини родители (претежно на ученици кои нередовно го посетуваат училиштето и ученици кои имаат потешкотии во учењето)

 

Анализа на резултатите: 

 

       Наставните планови и програми одобрени од МОН и БРО целосно се реализираат од страна на наставниците и стручните соработници во училиштето.

        Наставниците како директни учесници во воспитно-образовниот процес се тие кои ги реализираат наставните содржини и притоа ги прилагодуваат на условите на училиштето. Учениците со својата активност, интереси и афинитети активно учествуваат во воспитно-образовниот процес и притоа имаат можност да влијаат на начинот на реализација на одредени наставни содржини.

       Училиштето активно учествува на манифестации по повод одбележување на значајни датуми и празници за училиштето и надвор од него.Поголем број на ученици учествуваат во разни културни и спортски активности, како на пример: училишни приредби, спортски натпревари и сл.Дел од трудовите на учениците се изложуваат во училниците и холот на училиштето.

       Наставните планови и програми им се достапни на наставниците како организатори и реализатори на наставата. Учениците со содржините се запознаваат усно од своите одделенски и предметни наставници, а родителите преку разговори на седници на Совет на родители, Училишен одбор и родителски средби.

       Со цел осовременување на наставата наставниците редовно се вклучуваат во предавања и семинари организирани од БРО и МОН, како и од некои други странски инвеститори. Во наставниот процес повеќе наставници користат разни форми, методи и техники на учење како и примена на ИКТ со цел поквалитетен напредок на секој ученик според своите способности.За истиот потребно е доопремување на специјализирани училници со наставни средства и помагала и реквизите по физичко образование, како и професионално усовршување на наставниците.

     Наставниците водат евиденција за напредокот на учениците, истите ги оценуваат и при средбите со родителите се трудат да ги поправат евентуалните проблеми. Секојдневно се работи на поактивно вклучување на родителите во животот и работата на училиштето. Сепак евидентна е недоволната заинтересираност  на поедини родители за доаѓање на родителски средби.

      Наставните планови и програми го помагаат личниот и општествениот развој на учениците без разлика на нивната полова и етничка структура преку реализација на содржини со тематика: раководење, соработка, договарање, самодоверба, разрешување на конфликти. Сите ученици имаат подеднаков третман.

     Во училиштето се изведува и дополнителна настава за учениците кои потешко ги совладуваат наставните содржини, а најдобрите ученици учествуваат во разни додатни активности и ученички натпревари.

     Воннаставните содржини имаат суштинско место во воспитно-образовната дејност на училиштето. Во училиштето се организираат и реализираат воннаставни активности за сите ученици без разлика на нивните интелектуални можности и способности, нивната полова и етничка структура.Секој ученик според своите желби, интереси и афинитети се одлучува и активно се вклучува во воннаставните активности. Со добра организација и реализација на воннаставните активности во целост, се овозможува успешна афирмација на учениците и училиштето во локалната средина и пошироко.

    Таму каде што има слабости во организирањето и реализацијата на наставата и учењето треба да се прави стратегија или систем за професионален развој на наставниците.

 

Идни активности:Приоритетни подподрачја(оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето

  • Целосна примена на ИКТ технологијата во наставата од страна на сите наставници
  • Целосна примена на иновативни форми, методи  и техники на учење од страна на сите наставници
  • Специјализираните училници да се доопремат со наставни средства и помагала
  • Стимулирање поголем интерес кај родителите за доаѓање на родителски средби

 

 

Подрачје 2.

Постигања на учениците

Членови на работната група:

Фруска Стојанова, Надица Стрезовска и Илинка Златева

 

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани:

Кои методи се користени).

 

Наведете ги сите документи кои се прегледани.

Кои информации се собрани?

 

 

Индикатори за квалитет:

 

1. Постигања на учениците

 

·     Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка припадност, по наставни предмети и по квалификациони периоди;

·     Подобрување на постигањата на учениците од различен пол и етничка припадност;

·     Идентификација на ученици со потешкотии во учењето, надарени ученици и на ученици со посебни образовни потреби;

·     Подобрување на постигањата на учениците преку редовна и дополнителна/додатна настава;

·     Следење на постигањата на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно во друго ниво на образование;

 

2. Задржување/осипување на учениците

 

·   Опфат на ученици

·   Редовност во наставата

·   Осипување на ученици

·   Премин на ученици од едно во друго училиште

 

3. Повторување на учениците

 

·   Ученици што не ја завршуваат годината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1:Постигања на учениците

·            Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка припадност, по наставни предмети и по квалификациони период

·            Подобрување на постигањата на учениците од различен пол  и етничка припадност

·            Идентификација на ученици со потешкотии во учењето, надарени ученици и  на ученици со посебни образовни потреби

·             Подобрување на постигањата на учениците преку редовна и дополнителна/додатна настава

  • Следење на постигањата на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно во друго ниво на образование

Извори на податоци

·            Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка припадност, по наставни предмети и по квалификациони период

·            Подобрување на постигањата на учениците од различен пол  и етничка припадност

 

       Училиштето ги следи постигнувањата на учениците по сите наставни предмети, по пол и етничка припадност. Наставниците применуваат формативно и сумативно оценување. Учениците од 1 до 3 одделение се оценуваат описно, учениците од 4 до 6 се оценуваат комбинирано (описно и бројчано), а учениците од 7 до 9 се оценуваат бројчано.

       Училиштето располага со податоци за постигнувањата на учениците и тие резултати се сумираат на полугодие и на крај на учебна година по сите наставни предмети и според пол и етничка припадност.

       Родителите редовно се информираат за постигнувањата на учениците преку родителски состаноци, индивидуални средби, отворени денови, евидентни листови за успех и поведение и преку е – дневник.

   За подобрување на постигањата на учениците од различен пол  и етничка  припадност се превземаат следните активности:

·         Се организираат слободни ученички активности ( во одделенска и предметна настава)

·         ДОД за ученици за надарени ученици и ДОП за ученици кои имаат потешкотии во учењето.

·         ИОП за деца со ПОП

·         Натпревари : училишни, општински, регионални и државни

·         Проекти од Еразмус

·         Училишни работилници (новогодишни, велигденски, еколошки, хуманитарни, осмомартовски и сл.)

·         Учество на изложби, посета на музеи, театарски и филмски претстави и сл.

Наставниците ги применуваат сите наставни форми и методи на работа: фронтална, индивидуална, работа во групи и работа во парови и сл.

     Редовно се посетуваат семинари со цел наставниците професионално да се усовршуваат.

     За постигнувањата на учениците од натпревари , конкурси и постигнат одличен успех редовно се пофалуваат по пофалници за постигнатиот успех или пригодна награда во зависност од можностите.

Учениците со посебни образовни потреби се идентификуваат при упис во прво  одделение, и се следат во текот на учебната година во соработка со наставникот. Од страна на педагогот и психологот имат дадено пропишани насоки за работа со деца со потешкотии.

 

 

·         Следење на постигнатиот успех на учениците:

 Учениците од 1 до 3 одделение се оценуваат описно.

Преглед на постигнатиот успех на учениците од 4 до 9 одделение во 2017/18 учебна година:

 

 

У           Успех на учениците по паралелеки и одделенија на крајот од учебната  

                2017/18 и 2018/19 година

 

 

Ivа

Ivб

Viа

Viб

VIIа

VIIб

VIIIа

VIIIб

Ixа

Ixб

Успех 2017/2018

4,3

4,3

4,08

4,03

4.31

3,47

3.91

3.58

2.78

3,27

3,60

3,50

2018/19

4,32

3,96

4,35

4,4

3,79

3,80

3,92

3,28

4,56

3,89

2,81

2,52

 

 

 

 

2017/18

2017/18

2017/18

2017/18

2017/18

Одлични

Мн.добри

Добри

Доволни

Повторени

51-  26м и 25 ж

41- 25м и 16ж

33 - 21 м и 12ж

14- 10 м и 4 ж

1 машко

Роми: 1

Роми: 11

Роми: 8

Роми: 10

1 машко

 

 

2018/19

2018/19

2018/19

2018/19

2018/19

Одлични

Мн.добри

Добри

Доволни

Повторени

51 25м и 26ж

37 23м и 14ж

34 21м и 13ж

12 9м и 3

5м и 1ж

Роми: 3

Роми: 13

Роми: 12

Роми: 6

Роми: 6

  

 

 

О     Од наведените показатели за успехот на   ученици според полот и може да

        се констатира дека девојчињата постигнале подобар успех во однос на

        момчињата.

          Што се однесува до успехот на учениците по етничка припадност од

         наведените податоци може да се констатира дека учениците Македонци

        покажуваат значително подобар успех во однос на учениците Роми.

          За надминување на оваа состојба училиштето презема повеќе мерки и

         активности за       подобрување на успехот на учениците Роми. Во Годишната

        програма за работа на училиштето во учебната година, приоритет кој ке се

         реализира со конкретни задачи и активности е подобрување на успехот

        на учениците вклучително и на учениците Роми.

 

 

 

ПP         Паралелки

Број

            Машки

           Женски

                   Македонци

              Роми

 

 

 

 

 

М

Ж

 

М

Ж

10

6

4

7

4

3

3

2

1

Успех на учениците по предмети и одделенија во учебната 2018-2019 година

 

одделение

2018/2019           

 

2016/2017

 

2017/2018

 

највисок

најнизок

 

највисок

најнизок

 

највисок

Најнизок

4 а

Музичко обр,

Работа со компјутери

Англиски

ФЗО

Англиски

 

Музичко

Англиски јазик

ФЗО

Матаематика

ФЗО

Англиски

 

Творештво

Англиски јазик

ФЗО

Англиски

ФЗО

Општество

 

Творештво

Англиски јазик

ФЗО

Општество

Ликовно

Англиски

 

ФЗо

Англиски јазик

Техничко

Англиски

Класична култура

Германски/ Математика

 

ФЗО

Англиски јазик

Ликовно

Германски

Класична култура,Ликовно

Математика

 

ФЗо

Англиски Јазик

ФЗО

Биологија

ФЗО

Англиски

 

Танц и ора/

ликовно

Математика-биологија

Ликовно

Германски

ФЗО

Математика/Биологија

 

Танц и ора

Германски

Биологија

8a

Ликовно

Физика

ФЗО

Германски/ Хемија

Вештини за живеење

Физика

Ликовно

Хемија и физика

ФЗО

Математика

 

Вештини за живеење

Матаматика

9a

Музичко

Англиски

Хемија

Биологија

Германски

ФЗО/ Иновации

Германски

ФЗО

Ликовно

Германски

матаматика

Ликовно

Музичко

Математика

Проекти од Информатика

Германски/Физика

ФЗО

Матаематика

 

 

 

·         Идентификација на ученици со потешкотии во учењето и ученици со ПОП.

       Училиштето има развиен систем и политика за идентификација и поддршка на учениците кои имаат тешкотии во учењето, како и испраќање на учениците до соодветни институции, каде можат да добијат помош од логопед, дефектолог или истото се решава со родителите.

       Учениците со ПОП во нашето училиште се примени согласно Закон за основно образование и стандардите што се изготвени во согласност со БРО. За таа цел имаме соодветна медицинска белешка во која делумно е образложена потребата на ученикот. Со учениците со ПОП работи инклузивен тим во училиштето и наставникот.Се изработува ИОП за ученикот во кој се планираат целите кои што може ученикот да ги достигне.

        Во нашето училиште имаме 1 ученик кој сега 2018/19 завршува осноцно образование и продолжува во средно училиште. При упис во 1 одделение идентификуван е и уште еден ученик со ПОП чиј што упис беше одложуван два пати. Исто така може да се каже дека има им ученици без лекарска белешка , но со увидување од наставникот и стручните соработници имаат потешкотии во учењето. Со овие ученици се работи индивидуално со стручната служба и дополнителна настава од наставникот. Со родителите на овие ученици имаме соработка  се со цел намалување  на пречките кои му наидуваат на учникот во образовниот процес преку полесни методи и начини на работа , се со цел полесно совладување на наставните цели кои му се зададени. Ученикот со ПОП одлично се вклопуваше во група, беше прифатен од останатите ученици и наставници.

     Проблемот со кој се соочуваа наставниците, а воедно и стручната служба во училиштето е документацијата за деца со ПОП издадена од стручни установи, кои имаат за цел проценка на состојбата и можностите на деца.И покрај придобивките на документација, родителите се плашат да ја приложат заради можноста од етикетирање на нивните деца.

 

 

 

·         Подобрување на постигањата на учениците преку редовна настава и додатна и дополнителна настава.

Постигнувањата на учениците е особено важен приоритет во училиштето. Се реализира и додатна и дополнителна настава со сите ученици со кои има потреба, односно ученици кои во текот на редовната настава не постигнуваат задоволувачки резултати. Наставниците користат инструменти за откривање на надарени ученици и активно работат со нив. 

   На секое тромесечие, полугодие и крај на година се сумираат резултатите  врз основана кои се евидентираат постигнувањата на учениците. За учениците кои имаат потешкотии се реализираат часови по дополнителна настава , како и се разговара за наоѓање полесен начин на совладување на матерјалот. Исто така се разговара и со родителите на овие деца со цел поголема соработка, за подобар успех. Задолжително се организираат родителски средби каде што се соопштува успехот на учениците, како и индивидуални средби со родители. Родителите често коментираат дека се премногу зафатени и немаат многу време да работат со своите деца, така што товарот за постигнувањата на учениците останува на училиштето.

 

·         Следење на постигнувањата на учениците при премин од еден во друг циклус.

Следењето е застапено во полугодишниот и годишниот извештај. Стручната служба изготвува извештаи и го следи напредокот на учениците. Имаме сознание за тоа кој ученици го продолжуваат своето образование во средно.

Учениците и нивните родители се повикуваат на советување доколку има потреба, доколку ученикот има над 100 изостаноци.

 

 

 

 

Подрачје3. Учење и настава

 

 

 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните прашања.

 

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште , а не се опфатени во рамката за самоевалуација.

 

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во локалната заедница и каде е потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на учење и настава во вашето училиште.

 

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.

 

 

Оддели во рамките на подрачјето:

 

 

3.1. Планирање на наставниците

3.2. Наставен процес

3.3. Искуства на учениците од учењето

3.4. Задоволување на потребите на учениците

3.5. Оценување ( како дел од наставата)

3.6. Известување за напредокот на учениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоевалуација на училиштето : ОУ,, Димката Ангелов-Габерот“ с.Ваташа   Подрачје3. Учење и настава

 

 

-Изложени трудови на наставниците

-Одделенски дневници

-Предлог наставни програми за одделени предмети од Бирото за развој на образованието

По предметите математика,македонски јазик,германски јазик и англиски јазик учениците прават 2-4 писмени работи годишно.Само од I-III одделение напредокот на учениците се следи по пат на описно оценување.

 

-Во нашето училиште нема посебни критериуми кои се користат за правење разлика во оценувањето на учениците со различни способности, туку сите ученици се оценуваат на ист начин, по ист критериум.

 

 

-Одделенски  дневници ( I и III тромесечие )  

Писмени известувања за постигнатиот успех на учениците поединечно

-Евиденстни листови (на крајот на  I и III тримесечие и I полугодие)

-Свидетелства (на крајот на II  полугодие за завршено одделение)

-Е-дневник

 

-Записник за одржани родителски средби

- Записник од одделенски и наставнички совет

-Дневник за работа со родители на училишниот педагог

- Записничка книга за состаноци од совет на родители

 

 

 

-Записник од одржано советување на родителите од страна на педагогот

 

-Информациите за својот напредок учениците ги добиваат преку секојдневени контакти и разговори со одделенските , предметните наставници и со одделенските раководители.Со усна информација и писмено регистрирање на оценки во дневниците по одделени предмети. На полугодие сите ученици  добиваат евидентни листови , а на крајот на учебната година свидетелства со оценки за успехот и поведението.

-Информирањето на родителите за напредокот на своите учениците се врши преку соработка со одделенските раководители , а информациите се добиваат усно или писмено. Во нашето училиште нема обезбедено соодветна просторија за родители-каде што секој родител ќе може да се информира за напредокот на своето дете. Информирањето се врши и преку редовни и вонредни родителски средби, индивидуални разговори со родителите и вклучување на училишниот педагог во советодавни те разговори со учениците и преку е-дневникот. Редовните родителски средби  се одржуваат со претходно утврден ред (4-6 годишно ). Вонредните  родителски средби се одржуваат по потреба (ако има проблеми во однесувањето и успехот на учениците или за реализирање на разни програмски содржини-одржување предвидени екскурзии.

Од записниците за одржани родителски средби се гледа одзивот на родителите на родителските средби  е многу мал. Во принцип родителите на послабите ученици не доаѓаат. По потреба се испраќаат и покани до родителите за нередовните и недисциплинираните ученици.

-Родителите се вклучени и во советот на родители. Од секое одделение има по еден претставник во овој совет преку кој се може да се реализираат барањата на сите родители до наставниците ,директорот на училиштето и стручната служба. Училиштето е подготвено во секој момент да ги прифати и реализира сугестиите, барањата и желбите на родителите во границите на своите можности .

-Исто така педагогот одржува советувања на родителите и тоа за учеиници кои имаат повеќе од 3 слаби оценки и направени неоправдани изостаноци над 10 за време на учебната година.

 

 

 

 

-Правилник за видовите на пофалби, награди и педагошки мерки на учениците

 

- Во училиштето има донесено одлука за одредени резултати на учениците да бидат наградени врз основа на правилникот за видовите пофалби, награди и педагошки мерки на учениците, без разлика на полот, етничкото и социјалното потекло. Исто така учениците се мотивираат со тоа што нивните постигнати резултати по одделни натпревари се истакнуваат на огласна табла во холот на училиштето.

 

-Одделенски дневници од I до IX одд.

-Дневник за реализација на додатна,дополнителна настава,слободни ученички активности

-Дневник за соработка со локалната средина и културната дејност на учениците

-Дневник за одделенски и наставнички совети

-Денвник за работа на училиштето

-Покани за семинари и за обука на наставниците

-Стручна литература кој им се дава на наставниците кои посетуваат семинар

 

-Дневник за работа на училишниот педагог

 

-Образовните потреби на учениците се идентификуваат според постигнатите резултати по одделни предмети, колку се активни на секој час и каков е интересот на одредени ученици по одделна област. Со оглед на тоа каков е интересот и потребите на учениците , наставниците одржуваат дополнителна, додатна настава и слободни ученички активности. Според податоците во групите за слободни ученички активности, дополнителна и додатна настава учествуваат од 5-20 ученици од одделение.Часовите од слободни ученички активности, дополнителна и додатна настава се реализирани според годишните планови и програми по секој предмет. Дополнителна настава од I до  IX  одд.е заолжителна и се изведува редовно според потребите на учениците кои имаат поголеми потешкотии во усвојувањето на програмата. Додатната настава од I до  IX одд.е задолжителна и се изведува со талентираните ученици редовно исто така.

 

 

 

-На наставниците делумно им се дава поддршка за да ги задоволат образовните потреби на учениците. Тоа се прави практично или им се дава усна поддршка од страна на директорот и стручната служба. На секој наставнички и одделенски совет се дискутира за сите проблеми и потреби на наставниците и се наоѓа начин за нивно решавање. Наставниците се упатуваат на семинари за да се унапредат во воспитно-образовните потреби.

 

 

 

Бележници на наставниците

 

 

-Одеделенски дневник

-Слободните ученички активности

 

 

-Дневни и тематски планирања

-Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2017/18-2018/19 година

-Дневник за работата на училиштето

 

 

 

-Одделенски дневници

-Бележници на наставниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Изложени трудови на наставниците

-Одделенски дневници

-Анкетни прашалници

-Предлог наставни програми за одделени предмети од Бирото за развој на образованието

-Уште со самиот почеток на учебните 2017/18 и 2018/19 год. стартуваа  активностите на учениците од училиштето. На 1-Септември се примаат првачињата во свечено украсена училница со скромни поклони ( моливи, тетратки, беџови). На сето тоа му претходи подготовка на наставниците и стимулација на децата со цел да добијат добар прв впечаток од училиштето .Да се чуствуваат дека нивната личност се почитува и да го засакаат учењето.И понатаму во текот на учебната година се редат

 

 

разни активности и приредби од учениците, а преку целата година активно работи и учествува на сите приредби и хорот и оркестарот на училиштето.

-Прием на првачињата во Детската Организација,Прием на првачињата со свечена приредба на која учествуваат ученици од    II do IX  одд. преку училишните слободни активности

-Одбележување на Детската недела од 1-7 октомври

-Пречек на есента ,испраќање на есента

-Организирање на работилници за основи на демократијата

-Дочек на Дедо Мраз  и приредба по повод дочекот на Нова Година

-Приредба по повод патрониот празник на училиштето 10-јуни

-Приредба организирана од училиштето која се одржува во месноста Моклиште на 16-јуни, на годишнината од стрелањето на 12-те Ваташки младинци

-Отворени часови за родителите на децата од оделенската настава со цел родителите да се доближат до средината во која  им се образува детето

-Подготовка и учество на општински,регионални и државни натпревари

На општински натпревар по математика земаа учество иосвоија награди следните ученици:

Живко Мицев -4 одд-3 награда;

Анастасија Настова -5 одд-пофалница;

Ѓурѓица Ангелкова -6 одд-3 награда;

Христијан Јовановски-6одд-пофалница

Тодор Пењушков-7одд-2 награда;

Златица Шаткова-7 одд-пофалница;

Верица ѓорѓиева-7 одд-пофалница;

Ангел Бошков-7 одд-пофалница и

Христина Танева 8 одд-пофалница

На регионален по математика земаа учество иосвоија награди следните ученици:

Живко Мицев-4 одд-3 награда;

Анастасија Настова-5 одд-пофалница;

Никола Петров 5 одд-пофалница;

Христијан Јованов-6 одд-2 награда;

Ѓурѓица Ангелкова-6 одд-пофалница;

Тодор пењушков-7 одд-1 награда;

Христина Танева -8одд-пофалница.

На државен натпревар по математика земаа учество и освои награда следниот ученик

Тодор пењушков 7 одд-пофалница

На општински натпревар по природни науки земаа учество и освоија награди следните ученици;

Слободанка Арсова 5 одд-3 награда;

Анастасија Настова 5 одд-3 награда;

Димитрија Ристов-5 одд-3 награда;

Тоше Петров-5 одд-3 награда;

Христијан Јованов-6 одд-2 награда;

Димитар Димов-6 одд-3 награда;;

Ѓурѓица Ангелкова-6 одд-пофалница.

На регионален натпревар по приридни науки земаа учество и освоија награди следните ученици:

Слободанка Арсова-5 одд-2 награда;

Анастасија Настова-5 одд-пофалница;

Димитрија Ристов-5 одд-3 награда;

Христијан Јованов-6 одд-3 награда;

Тоше Петров-5 одд-пофалница

На општински и регионален натпревар по биологија зема учество и освои 2награда ученикот Тодор Пењушков додека на државен натпревар по биологија истиот ученик освои 1 награда.

На општински натпревар по англиски јазик освои 2 место ученичката Слободанка Арсова од 5 одд.

Кристина Јанаќиева од 7 одд освои -I место -соло пеење-регионален натпревар

Мандолински оркестар-II место-регионален натпревар

Хор-III место- регионален натпревар.

По предметот физичко и здравствено образование ученици од нашето училиште учествуваа на општински натпревари во Фудбал(мал фудбал) и голем фудбал и освоија 2 место и на двата натпревари.

На меморијален напревар во фудбал во Демир Капија освоија 3 место.

Ученици од оваа училиште исто така учествуваа и на општински и регионални натпревари по Географија и Сообраќај и постигнаа солидни резултати.

Исто така солидни резултати се постигнаа и на меѓународниот натпревар Кенгур и општинскиот еко-квиз

 

Во сите овие активности и натпревари вклучени се подеднакво учениците од двата пола ,без разлика на вера и религија според различен социјален статус и физички и психички способности .

-Во нашето училиште сите ученици следат настава само на македонски јазик

 

Напредокот на учениците, наставниците редовно го следат ,стимулираат и евидентираат .По па на набљудување на активностите на секој ученик, индивидуални способности ,писмена евиденција на резултатите од тестови и писмени работи. По одделни наставни предмети учениците се проверуваат со  тестови на знаења на различни нивоа и диктати.  

 

Собирање на податоци (III) кои други методи се користени за собирање на податоци?(пр. Прашалници, анкети, набљудувања…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведете ги другите методи кои се користени за собирање на податоци

Учество: Кој беше вклучен во собирање на овие информации

Кои информации се собрани?

 

 

 

 

 

Анкетирани се 15  ученика, од кои 7 машки –46.67 %  и 8 женски – 53.33 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирани се 15  родители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирани се 15  наставници

Членови на тимот

Лена Крстева

Мојсова Надица

Оливера Димитрова Ѓорчева

Гоrдана Јордановска

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членови на тимот

 

Лена Крстева

Мојсова Надица

Оливера Димитрова Ѓорчева

Гордана Јордановска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членови на тимот

 

Лена Крстева

Мојсова Надица

Оливера Димитрова Ѓорчева

Гордана Јордановска

 

1.    На отвореното прашање: Училиштето е опремено со стручна литература, наставни средства и помагала за реализација на наставата  одговориле:

 

целосно се согласувам (7);46,67%

се согласувам (7);46,7%

делумно се согласувам (1);6,66%

не се согласувам (0);

 

2.    На отвореното прашање: Училишната библиотека располага со прирачници, збирки задачи, атласи,лексикони, енциклопедии и сл одговориле:

целосно се согласувам (8);53,33%

се согласувам (4);26,67%

делумно се согласувам (3);20%

не се согласувам (0);

3. На отвореното прашање: Во училиштето ги добивате потребните потрошни материјали, хамери, листови и сл. одговориле:

целосно се согласувам (12) 80%

се согласувам (2);13,33%

делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      4. На отвореното прашање: Училиштето има изготвено програма за професионален развој на учениците одговориле:

целосно се согласувам (8);53,33%

се согласувам (6);40%

делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      5. На отвореното прашање: Училиштето работи на полето на професионалниот развој преку спроведување на презентации од средни училишта одговориле:

целосно се согласувам (10);66,67%

се согласувам (4);26,66%

делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      6. На отвореното прашање: Наставниците водат портфолија за вашите активности (тестови, наставни листови, изработки сл.)  одговориле:

целосно се согласувам (14);93.33%

се согласувам (0);

делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      7. На отвореното прашање: Од страна на училиштето се обезбедува поддршка за учество на натпревари, приредби, одбележувања и сл. одговориле:

целосно се согласувам (13);86,66%

се согласувам (1); 6,67%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      8. На отвореното прашање: Училиштето е транспарентно при вклучување на учениците  во проекти и обуки одговориле:

целосно се согласувам (13);86,66%

се согласувам (1); 6,67%

           делумно се согласувам (0);

не се согласувам (1);6,67%

      9. На отвореното прашање: Наставниците внесуваат новини во реализирањето на наставата одговориле:

целосно се согласувам (13);86,66%

се согласувам (1); 6,67%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      10. На отвореното прашање: Добивате потребни знаења и вештини во текот на школувањето  одговориле:

целосно се согласувам (14);93.33%

се согласувам (1);6,67%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

11. На отвореното прашање: Квалитетот на наставата е подобрен, предавањата се поинтересни во споредба со  минатите години одговориле:

целосно се согласувам (14);93.33%

се согласувам (1);6,67%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

 

 

 

1.На отвореното прашање: Училиштето е опремено со лектири, литература, наставни средства (лцд-прожектор,компјутери) и други помагала за реализација на наставата одговориле:

 

целосно се согласувам (4);26,67%

се согласувам (9);59,99%

делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (1);6,67%

 

2.На отвореното прашање: Училишната библиотека располага со прирачници, збирки задачи, атласи, лексикони, енциклопедии и сл. одговориле:

целосно се согласувам (3);20%

се согласувам (10);66,67%

делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (1);6,67%

3. На отвореното прашање: Училиштето обезбедува потребни  потрошни материјали, хамери, листови и сл. за потребите на наставата.одговориле:

целосно се согласувам (11) 73,33%

се согласувам (3);20%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (1);6,67%

      4. На отвореното прашање Училиштето ги следи  професионалните потреби и интереси на учениците одговориле:

целосно се согласувам (9);60%

се согласувам (6);40%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

      5. На отвореното прашање: Постигањата на Вашите деца (евидентни листи, тестови, наставни листови) Ви ги даваат наставниците на увид   одговориле:

целосно се согласувам (14);93,33%

се согласувам (1);6,67%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

      6 На отвореното прашање: Училиштето е транспарентно и Ве известува за актуелните  проекти и активности кои се спроведуваат одговориле:

целосно се согласувам (14);93,33%

се согласувам (1);6,67%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

      7. На отвореното прашање: Училишната библиотека располага со прирачници, збирки задачи, атласи,лексикони, енциклопедии и сл одговориле:

целосно се согласувам (7) 46,66%

се согласувам (6); 40%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (1);6,67%

      8. На отвореното прашање: Училиштето е опремено со стручна литература, наставни средства и помагала за реализација на наставата одговориле:

целосно се согласувам (6);40%

се согласувам (7); 46,66%

           делумно се согласувам (2);13,34%

не се согласувам (0);

      9. На отвореното прашање: Наставниците Ве известуваат за потребите за реализација на наставата одговориле:

целосно се согласувам (12);80%

се согласувам (3); 20%

           делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

      10. На отвореното прашање: Кадарот внесува новини во спроведувањето на наставата (користи техники, поттикнува проектни активности).  одговориле:

целосно се согласувам (11);73.33%

се согласувам (4);26,67%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

 

 

 

1.На отвореното прашање: Училиштето е опремено со стручна литература, наставни средства и помагала за реализација на наставата одговориле:

 

целосно се согласувам (4);26,67%

се согласувам (7);46,66 %

делумно се согласувам (4);26,67%

не се согласувам (0);

 

2.На отвореното прашање: Училишната библиотека располага со прирачници, збирки задачи, атласи,лексикони, енциклопедии и сл одговориле:

целосно се согласувам (4); 26,67%

се согласувам (7);46,66%

делумно се согласувам (2);13,34%

не се согласувам (2); 13,34%

 

3. На отвореното прашање: Училиштето обезбедува потребни  потрошни материјали, хамери, листови и сл. за потребите на наставата.одговориле:

целосно се согласувам (10) 66.67%

се согласувам (5);33.33%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам ();

      4. На отвореното прашање Училиштето има изготвено програма за професионален развој на учениците одговориле:

целосно се согласувам (9);60%

се согласувам (5); 33.33%

делумно се согласувам (1); 6,67%

не се согласувам (0);

      5. На отвореното прашање: Училиштето работи на полето на професионалниот развој на наставниците одговориле:

целосно се согласувам (6);40%

се согласувам (5);40%

делумно се согласувам (3);20%

не се согласувам (0);

      6 На отвореното прашање: Наставниот кадар има ажурирани портфолија за својот професионален  развој одговориле:

целосно се согласувам (6);40%

се согласувам (8);53,3%

делумно се согласувам (1);6,67

не се согласувам (0);

      7. На отвореното прашање Од страна на училиштето се обезбедува поддршка за учества на конгреси, семинари и симпозиуми или други професионални манифестации одговориле:

целосно се согласувам (10) 66,7%

се согласувам (4); 27%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      8. На отвореното прашање: Училиштето го вклучува наставниот кадар во проекти и обуки одговориле:

целосно се согласувам (12);80%

се согласувам (2); 13,3%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      9. На отвореното прашање: Во училиштето има стратегија за дисеминирање на знаењата на кадарот -одговориле:

целосно се согласувам (6);40%

се согласувам (8); 53,3%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      10. На отвореното прашање: Вие сте задоволни од здобиените знаења и вештини стекнати на различните обуки што сте ги поминале -одговориле:

целосно се согласувам (4);26,7%

се согласувам (10); 66,7%

           делумно се согласувам (1);6,67%

не се согласувам (0);

      11. На отвореното прашање: Внесувате промени во наставата со примена на активните методи во наставата со интеграција на ИКТ одговориле:

целосно се согласувам (4);26.7%

се согласувам (8);53,3%

делумно се согласувам (3);20%

не се согласувам (0);

      12. На отвореното прашање Квалитетот на наставата се подобрил, предавањата се поинтересни, успехот е подобар како резултат на промените што Вие сте ги направиле во училницата по поминатите обуки.одговориле:

целосно се согласувам (2);13%

се согласувам (11);73,3%

делумно се согласувам (2);13%

не се согласувам (0);

      13. На отвореното Превземате активности за унапредување на оценувањето на учениците (самооценување и взаемно оценување одговориле:

целосно се согласувам (4);27%

се согласувам (11);73,3%

делумно се согласувам (0);

не се согласувам (0);

      13. На отвореното Континуирано вршите рефлексија на својата работа одговориле:

целосно се согласувам (6);40%

се согласувам (9);60%

делумно се согласувам (0);

            не се согласувам (0);

 

 

           

 

Собирање на податоци (  ) кои други методи се користени за собирање на податоци ? (пр. прашалници,анкети,набљудување...)

Наведете ги другите методи кои се користени за собирање податоци

Учество: Кој беше вклучен во собирање на овие информации

Кои информации се собрани ?

Разговор со претставници на стручните активи по општествени науки, природни науки, и активот за културно уметнички спортски активности,анкетни прашалници за родители и ученици

Наставници

Лена Крстева -наставник по македонски јазик ,

Мојсова Надица-наставник по англиски јазик ,

Оливера Димитрова Ѓорчева-наставник по математика,

Гордна Јордановска- одделенски наставник ,

Ученици од 1-9 одд.и родители на ученици од 1-9 одд.

 

Преку разговор со наставниците за тоа какви методи користат наставниците за размена на искуства и информации во планирањето се дојде до заклучок дека наставниците во меѓусебен разговор разменуваат информации за одделни наставни подрачја.Исто така и стручните активи (активот по општествени науки , активот по природни науки и активот за културно уметнички и спортски активности ) имаат изготвено своја годишна програма (која се наоѓа на увид кај училишниот педагог ),соработуваат меѓу себе ,а и со стручните активи од други училишта.Наставните планови и програми предвдени од БРО за жал не можат во целост да се реализираат поради недостиг на голем број нагледни средства.

Проблеми се појавуваат во изведувањето на наставата во прво одделение поради немање доволен број на играчки , сликовници и куклен театар.

За изведување на одделенска настава недостигаат нови лектирни изданија т.е. Училишната библиотека не располага со доволно кнови лектирни изданија и книги.Исто така и наставата по физичко и здраствено образование  не може да се реализира поради немање на топки за сите спортови и спортски реквизити.Се јавуваат проблеми и во наставата по хемија поради недостиг од хемикалии, и наставата по физика и математика има голем недостиг од надгледни средства-збирки задачи, книги, табли со координати.

      Преку анализа на прашалниците од ученици добиени се следните резултати: - Според учениците училиштето е делумно опремено со сручна литература , наставни средства и помагала.Меѓутоа учениците сметаат дек библиотеката и училиштето располагаат со доволно ресурси за квалитетна настава.Училиштето има изготвено програма за професионален развој на ученици , се обезбедува подршка за учество на натпревари,има транспарентност при вклучување на ученици во проекти и обуки.Мислењето на учениците е дека наставниците внесуваат новини во реализирање на наставата,таа е подобрена и поинтересна .

      По спроведениот анкетен прашалник за родители се дојде до истиот  заклучок што го дадоа наставниците дека библиотеката треба да се опреми со нова стручна литература , збирки задачи енциклопедии и сл. И родителите сметаат дека  училиштето има изготвено програма за професионален развој на ученици .Мислењето на родителите е дека наставниците внесуваат новини  во реализирање на наставата,таа е подобрена и поинтересна и детално известуваат за потребите за реазизација на наставата и актуелните проект и активности кои се спроведуваат.

 

 

-Разговор со сите наставници од одделенска и предметна настава во училиштето,анкетни прашалници

Разговорот го реализирале:

Лена Крстева

Мојсова Надица

Оливера Димитрова Ѓорчева

Гоедана Јордановска

 

-Во разговорот  и анкетирањето на сите наставници од оделенска и предметна настава се дојде до заклучок  дека и машките и женските ученици се третираат подеднакво при испрашувањето, користењето на ресурсите, индивидуалната настава и повратните информации.

-Од оваа може да се заклучи дека не постојат стереотипи за машки и женски активности и професии.

Разговор со сите наставници од оделенска

 

Од разговорот со сите наставници за тоа дали учениците се охрабруваат самостојно да размислуваат и активно да бидат вклучени во наставата и нивните планирања

 

 

 

 

Анализа на резултатите:

 Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје

 

 

 Наставните планови и програми наставниците ги реализираат најпрво со изработка на:

- Годишно глобално планирање

- Годишно тематско планирање

- Неделно планирање на часовите

- Дневно планирање на часовите

 Планирањата наставниците ги изработуваат самостојно и во соогласност со предлог програмите од Бирото за развој на образованието,вклучувајќи ги и секојдневните искуства директно од наставата,преку консултации со советници,колеги од други училишта,искуства од изминатите учебни години.Особена подршка и помош во реализација на овие програми нема.Во наставниот процес се користат разни форми,методи и техники за учење со цел поквалитетен напредок на секој ученик според своите способности.За истиот,потребно е доопремување на специјализираните училници со наставни средства,помагала,реквизити за физичко образование,како и професионално усовршување на наставниците.Сите ученици имаат ист третман.Поголем број на ученици учествуваат во разни културни и спортски активности,напр.училишни приредби,спортски натпревари и сл.Дел од трудовите на учениците се изложуваат во училниците или холот на училиштето.Во училиштето се изведува дополнителна настава за учениците кои потешко ги усвојуваат наставните содржини а најдобрите ученици учествуваат во разни додатни активности. Наставниците водат евиденција за напредокот научениците,истите ги оценуваат и при средбите со родителите се трудат да ги поправат евентуалните проблеми.Секојдневно се работи за поактивно вклучување на родителите во жи вотот и работата на училиштето.Сепак евидентна е недоволната заинтересираност на поедини родители за доаѓање на родителски средби.Таму каде што има слабост во реализација на наставата треба да се прави стратегија или систем за професионален развој на наставниците

 

Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може

 да бидат вклучени во планот за развој на училиштето :

·         Специјализираните училници да се доопремат со наставни средства и помагала

·         Стимулирање поголем интерес кај родителите за доаѓање на родителски средби

-          Набавка на реквизити за наставата по физичко,хемикалии по хемија,

·         Нагледни средства по физика и математика-збирки задачи, книги,табли со координати

      -   Нови лектирни изданија во библиотеката,нови книги и енциклопедии.

      -   Стручно и професионално усовршување на наставниците за напредок во својот

          професионален развој (обука за работа со деца со посебни потреби,странски јазици

-       Да се обезбеди соодветна просторија за родители-каде што секој родител ќе може да се информира за напредокот на своето дете

 

Резултати: Овде накратко треба да ги образложите вашите клучни јаки страни и слабости

Клучни јаки страни

 

- Годишно и тематско планирање по предмети и одделенија

- Тимска работа

- Следење на современите текови во образованието

- Вклученост на сите ученици од различен пол и националност

- Редовно посетување на семинари и едукација

- Разновидност во користењето на адекватните форми и методи за подобро совладување на       

  наставните содржини

-Учество на регионални и државни натпревари со освојување награди и постигање на солидни резултати.

Слабости

 

- Недостаток на нагледни средства

-Недостаток на соодветни услови по одредени подрачја

- Недостаток на реквизити по физичко воспитание (топки за сите спортски игри) недостаток на хемикалии по     хемија,нагледни средства по физика и математика-збирки задачи, табли со координати, книги.

-Недостаток на нови лектирни изданија,нови книги и енциклопедии во библиотеката.

- Недоволна заинтересираност на родителите и недоволно доаѓање на родителски средби

- нема обезбедено соодветна просторија за родители-каде што секој родител ќе може да се информира за напредокот на своето дете

 

 

 

 

Подрачје 4: Поддршка на учениците

 

4.1 Севкупна грижа

 

·      Заштита од физички повреди и елементарни непогоди

·      Превенција од насилство

·      Заштита од пушење, алкохол и дрога

·      Квалитет на достапна храна

·      Поддршка на учениците со телесни пречки во развој

·      Грижа за учениците од социјално загрозени семејства

 

4.2. Здравје

 

-      Хигиена и заштита од болести

-      Грижа за учениците со здравствени проблеми

 

4.3 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците

 

·     Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно образование, доусовршување или вработување

·     Грижа за учениците со емоционални потешкотии

 

4.4. Следење на напредноста

 

Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците

Анализа на напредокот на учениците по паралелки

 

 

Тема 4.1. Севкупна грижа

•    Заштита од физички повреди и елементарни непогоди

•    Превенција од насилство

•    Заштита од пушење, алкохол и дрога

•    Квалитет на достапна храна

•    Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот

•    Грижа за учениците од социјално загрозени семејства

Извори на информации:

    Заштита од физички повреди и елементарни непогоди

    На почетокот на учебната година училиштето врши припрема за почеток на наставната година и за безбедно изведување на наставата. Безбедноста во училиштето задоволува. Училишниот простор е безбеден за изведување на настава и инфраструктурата во училиштето (мебел, скали, подови, прозори, струјни места, двор) е безбедна и не претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците.         Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедноста на учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор. Училиштето е осветлено со зголемен број на нови светлосни тела, но заради потребата од заштеда на енергија потребна е нивна замена со штедливи сијалици. Исто така спроведува и подготвува превентивни мерки за заштита и спасување од пожар и експлозии. Обележани се хидрантните бази, редовно се сервисирани и проверени ПП апаратите.

    Во училиштето постои правилник за противпожарна заштита.

    Училиштето е вклучено во обработка на содржини и теми за насилство преку програмата на училишниот психолог и има предвидено разработка на содржини -поврзани со насилството преку реализирање на програмата „Разбирање и разрешување на конфликти”.

    Во програмата за животни вештини во 7 и 8 одд.на оделенскиот час има структуирани работилници со вакви содржини што ги реализираат класните раководители.

    Педагошко-психолошката служба редовно врши консултативно-информативни разговори со учениците со цел спречување на насилното однесување, а по потреба се повикуваат и нивните родители.

    Во училиштето се организираат интерни предавања за сообраќајот кои ги организираат оделенските наставници во соработка со стручни лица по безбедност на сообраќајот од полициската станица. Исто така во ова тема е вклучен и наставникот по техничко образование каде темите за безбедност се обработуваат низ содржината на предметот.    Во Годишната програма на училишниот психолог посебно се разработуваат темите за заштита од пушење, алкохол и дрога. Разработувајќи ги овие теми низ проекти, психологот работи на подрачјето грижа за здравјето што е дел од Годишната програма на училиштето.

    Превентивните програми што ги реаализира педагошко-психолошката служба на оваа проблематика во вид на Проекти и истражување ја задоволува потребата за комплексно менување на позитивни животни стилови, јакнење на самодовербата и чувството на сопствена вредност, едуцирајќи се со сознанија за штетност и заштитата.        Неоспорно е дека училиштето може да стане едно од клучните места за започнување на промените. Преку ваквите програми и проекти, во опуштен дијалог без закани, тие најдобро би го направиле сопствениот избор за себе.

    Преку реализација на наставни содржини училиштето води кампања за здрава исхрана и здрав живот.

    Училиштето нема организирана исхрана.

    Училиштето нема пропишани процедури за грижа на ученици со телесни пречки во развојот.

    Програма за грижа за учениците од социјално загрозени семејства има и редовно се спроведуваат собирни, хуманитарни акции за прибирање на материјални добра, учебници и прибор. Веќе трета година по ред, двапати годишно, „Фондацијата Институт отворено општество-Македонија“ донира пакети со училишен прибор за ученици од социјално загрозени семејства.

    Училиштето има взаемна соработка со Црвениот крст и таа соработка се реализира во вид на работилници, предавања и натпревари.

    Наставниците ја знаат својата улога и одговорност во процесот на заштита на детето, ги знаат и почитуваат детските права.

    Пишан документ во кој се дефинирани видовите на насилство не постои. Делови за психичко, физичко и сексуално вознемирување се внесени во Правилата за однесување на учениците и Интерниот правилник за изрекување на педагошки мерки. Училиштето е вклучено во проектот „Превенција од насилство во училиштата”.

    Во училиштето постои интерен Правилник за педагошки мерки за ученици кои пројавуваат асоцијативно однесување и истиот доследно се применува.

    Училиштето има донесено Кодекс за однесување на учениците и наставниците.

    Училиштето има зацртана политика за забрана на пушење, алкохол и дистрибуција на наркотици.

    Преку реализација на наставни содржини училиштето води кампања за здрава исхрана и здрав живот.

    Училиштето има прилагоден пристап за потребите на учениците со телесни пречки.

·      -Годишна програма на училиштето

·      -Педагошката документација на стручните соработници и директорот

·      -Записник на инспектор за безбедност

·      -Правилник за изрекување на педагошки мерки

·      -Правила за однесување-Кодекс

·      -Распоред на дежурни наставници

·      -Наставни планови по биологија, ТО, Образование за животни вештинии и запознавање на околината

·      -Предавања од лекари

·      Одделенските дневници

·      Анкета

 

4. 2. Здравје

Хигиена и заштита од болести

Грижа за учениците со здравствени проблеми

Извори на податоци

       Хигиената во училиштето е на задоволително ниво. Тоалетите за наставниците и учениците се чисти во секое време од денот. Ходниците, скалите, подот во училниците и останатиот простор се чистат два пати во денот. Мебелот се чисти два пати во неделата. Дворот во училиштето е чист од секакви отпадоци, земјаните површини се позеленети и редовно се одржуваат. Во дворот на училиштето и во секоја училница има корпи за отпадоци.

       Училиштето во почетокот на учебната година реализира дезинфекција, дератизација и дезинсекција (ДДД) на сите простории во училиштето. По потреба, во случаеви на епидемии од грип, истото може да се изврши и по повеќе од два пати. При појава на епидемија училиштето донесува укажување до родителите и наставниците за посебен режим на однесување како во училиштето, така и дома во контекст на симптомите, пренесувањето на болеста, превентивата и во однос на посетата на наставата. Стручната служба во ваков случај секој ден ги посетува одделенијата за проверка на евентуално болни и отсутни поради болест. Училиштето издвојува парични средства за набавка на средства за чистење, дезинфекција и лична хигиена. Вработените во училиштето еднаш годишно вршат санитарен преглед. Учениците еднаш годишно посетуваат систематски и стоматолошки преглед и ги примаат сите редовни вакцини. Училиштето води грижа за учениците кои поради посериозни повреди или хронично заболување отсуствуваат од редовната настава применувајќи ги позитивните законски прописи.

·   Потврда од ХЕСО за извршена ДДД

·   Фактури за набавка на средства за хигиена и дезинфекција

·   Потврда за извршени санитарни прегледи на вработените

·   Санитарни книшки

·   Годишна програма за работа на училиштето

·   Куќен ред

·   Записници од надлежни органи за контрола на хигиената

·   Увид во училишниот простор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Советодавна помош за понатамошно образование на учениците

·         Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно образование, доусовршување или вработување

·         Грижа за учениците со емоционални потешкотии

Извори на податоци

       Училиштето води грижа за избор на понатамошното образование на учениците. Во соработка со локалните средни  училишта, училиштето во своите простории овозможува, посети и презентации од страна на средните училишта, дистрибуција на флаери до учениците и родителите, пуштање на ЦД материјал за условите кои ги нудат средните училишта и.т.н.

       Во текот на реализацијата на наставата, учениците се оспособуваат за пишување на сопствена кратка биографија (CV), како во пишана, така и во електронска форма, текстови и есеи за нивното идно занимање т.е.образование.

       Стручната служба на училиштето редовно ги информира учениците за термините и условите за запишување во средно образование.

Емоционалните и социјалните потреби на учениците се следат континуирано и ако има потреба истите се дијагностицираат и решаваат со конкретни мерки, во рамките на училиштето и во соработка со соодветни служби и институции. За работата со учениците со евентуални емоционални потешкотии кои се манифестираат преку намалување на успехот, нередовност во наставата, намалување на поведението и.т.н., одделенските раководители и стручната служба (психолог и педагог) ги известуваат наставниците на Одделенските и Наставничките совети, а по потреба во работата со овие ученици се вклучува и дефектолог.

       Во училиштето не постои психичко или физичко малтретирање на ученик или наставник.

·         Програма за професионална ориентацуја

·         Флаери од средните училишта

·         Наставна програма по информатика, македонски јазик

·         Педагошка евиденција

·         Програма за работа на стручната служба

·         Програма за ученици со емоционални потешкотии

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Следење на напредокот

Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците

Анализа на напредокот на учениците по паралелки

Извори на податоци

   За напредокот на учениците и нивниот развој, нивната редовност-присуство и поведение во училиштето се води следната евиденција:

-одделенски книги, ученички досиеа, евидентни листови, главни книги, записници од Одделенски совети и индивидуални дневници за следење на напредокот на учениците.

   Евиденцијата за напредокот на учениците која се води во училиштето им е достапна на наставницитен учениците и родителите преку раководителите на паралелките и преку Електронскиот дневник.

   На Одделенските и Наставничките состаноци се врши анализа на реализацијата на Наставните планови и Програми, анализа на постигнатиот успех на учениците, нивното учество на конкурси и натпревари, анализа на редовноста и поведението во училиштето.             Редовно се одржуваат додатна настава и слободни ученички активности и дополнителна настава со учениците за подобрување на напредокот. Извршените анализи и извештаите се презентираат пред родителите на седниците на Советот на родители, Училишниот одбор и Родителските средби. Како поттик се издвојуваат и пофалуваат учениците кои учествувале на конкурси и натпревари и добиле награди

   За ученикот кој преминува во друго училиште или обратно се води комплетна документација според Законот за основно образование.

·         Одделенски книги

·         Главни книги

·         Записници од одделенски совети

·         Педагошката документација на стручните соработници

·         Ученички досиеа

·         Полугодишни и годишни  извештаи на училиштето

·         Евидентни листови

·         Индивидуални дневници ( од наставници) за следење на напредокот на учениците

·         Веб страна на училиштето

 

 

 

 

 

 

Подрачје: 4 Поддршка на учениците– анализа на прашалници и извлекување заклучок

 

 

Собирање на податоци. Кои други методи се користени за собирање на податоци?

(пр. Прашалници, анкети, набљудувања…)

 

 

 

Наведете ги другите методи кои се користени за собирање на податоци

Учество: Кој беше вклучен во собирање на овие информации

                      Кои информации се собрани?

 

Прашалник за учениците

 

Анкетирани се 15 ученика

од четврто

до деветто одделение,

од кои

9 машки – 60%  и

 6  женски- 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашалник за наставници

 

Анкетирани се 15 наставници од кои сите се женски или 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашалник за родители

 

Анкетирани се 15 родители од кои сите се женски или 100%

 

Членови на тимот:

 

Валентина Димова

 

Неда Шијакоска

 

Зорица Карова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членови на тимот:

 

Валентина Димова

 

Неда Шијакоска

 

Зорица Карова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членови на тимот:

 

Валентина Димова

 

Неда Шијакоска

 

Зорица Карова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддршка на учениците

Севкупна грижа на учениците

 

На исказот: „Училиштето има план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи“, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 ученици  ( 66,7% )

Се согласувам: 4 ученици  ( 26,6% )

Делумно се согласувам: 1 ученици (6,6%)

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Во текот на наставата се обработуваат теми за превенции од насилство“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 ученици  ( 60% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 633,3% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 1 ученици( 6,7% )

 

 

 

 

На исказот: „Во училиштето се реализираат содржини и советувања за заштита од алкохол, пушење и дрога“, одговориле:

Целосно се согласувам: 13ученици  ( 86% )

Се согласувам: 1 ученици  ( 6,6 % )

Делумно се согласувам: 0 ученик

Не се согласувам: 1 ученици (6,7%)

 

На исказот: „Се води фрижа за учениците во делот на здравата исхрана пореку работилници и предавања“, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 ученици  ( 66,7% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 33,3% )

·         Делумно се согласувам: 0 ученик

Не се согласувам: 0  ученици

 

На исказот: „Се води грижа за учениците во делот на здравата исхрана преку работоилници и предавања“, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 ученици  ( 66,7% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 33,3% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „ се води грижа и се работи на подобрување на условите за ученици со телесни пречки во развојот“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 ученици  ( 60% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 33,3% )

Делумно се согласувам: 1 ученици 6,7%

Не се согласувам: 0 ученици

 

 

 

На исказот: “Училиштето го подржува и се грижи за децата од социјално загрозени семејства, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 ученици  ( 53,3% )

Се согласувам: 7 ученици  ( 46,7% )

Делумно се согласувам: 0  ученици

Не се согласувам:   ученици

 

 

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците се задоволни од поддршката и севкупната грижа за учениците во текот на образовниот систем во училиштето, како и од нивните постигнувања.

 

Здравје

На исказот: „Наставниците промовираат теми и содржини за водење на лична и општа хигиена и заштиита од болести“, одговориле:

Целосно се согласувам: 12 ученици  ( 80% )

Се согласувам: 2 ученици  ( 613,3% )

Делумно се согласувам: 1 ученици (6,7%)

Не се согласувам: 0 ученици

 

 

На исказот: „Училиштето води грижа и се прилагодува на потребите на учениците со здравствени болести“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 ученици  ( 53,3% )

Се согласувам: 6 ученици  ( 40% )

Делумно се согласувам: 1 ученик (6,7% )

Не се согласувам: 0 ученици

 

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците се задоволни од грижата за нивното здравје и општата хигиена во училиштето

 

 

 

Соодветна помош за понатамошно образование на учениците

 

На исказот: „Училиштето помага во професионалната ориентација на учениците преку спроведување на анкети и презентации од средни училишта “, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 ученици  ( 46,7% )

Се согласувам: 8 ученици  ( 53,3% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Од страна на училиштето се обезбедува поддршка за учениците кои имаат емоционални потешкотии “, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 ученици  ( 53,3% )

Се согласувам: 6 ученици  ( 40% )

Делумно се согласувам: 1 ученик  ( 6,7% )

Не се согласувам: 0 ученици 

 

 

 

Заклучок: Учениците се согласуваат дека се превземаат сите мерки за соодветна помош за понатамошно образование на учениците.

Следење на напредокот

На исказот: „ Наставниците водат евиденција и документација за индивидуалниот напредок на учениците“, одговориле:

Целосно се согласувам:12 ученици  ( 80% )

Се согласувам: 3 ученици  ( 20% )

Делумно се согласувам: 0 ученик

Не се согласувам: 0 ученици 

 

На исказот: „Се изработуваат анализи и споредбени показатели за напредок на учениците по паралелки“, одговориле:

Целосно се согласувам:8 ученици  ( 53,3% )

Се согласувам: 6 ученици  ( 40% )

Делумно се согласувам: 1 ученик (6,7%)

Не се согласувам: 0 ученици 

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците сметаат дека се редовно се следи нивниот напредок

 

 

 

 

 

Поддршка на учениците

На исказот: „ Училиштето има план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи.“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 наставници  ( 46,7% )

Се согласувам: 8 наставници  ( 53,3% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „ Во текот на наставата се обработуваат теми за превенции од насилство “, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 наставници  ( 46,7% )

Се согласувам: 8 наставник  ( 53,3 % )

Делумно се согласувам:  0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Во училиштето се реализираат содржини и советување за заштита од алкохол , пушење и дрога “, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 наставници (46,7% )

Се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Делумно се согласувам: 2 наставници ( 13,3% )

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Се води грижа за учениците во делот на здрава исхрана преку работилници и предавања “, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 наставници  ( 53,3% )

Се согласувам: 5 наставници  ( 33,3% )

Делумно се согласувам: 2 наставници 13,3 %

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Се води грижа и се работи на подобрување на условите за учениците со телесни пречки во развојот “, одговориле:

Целосно се согласувам: 4 наставници  ( 26,6% )

Се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Делумно се согласувам: 5 наставници (33,3%)

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Училиштето ги подржува и се грижи за децата од социјално загрозени семејства“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Се согласувам: 8 наставници ( 53,3% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 1 наставници  6,7

 

 

 

Заклучок: Наставниците се согласни дека   севкупната грижа за учениците бележи постојано подобрување .

Здравје

На исказот: „Наставниците промовираат теми и содржини за водење на лична и општа хигиена и заштита од болести “, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 наставници  ( 66,7% )

Се согласувам: 3 наставници  ( 20% )

Делумно се согласувам: 2 наставници (13,3%)

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Училиштето води грижа и се прилагодува на потребите на учениците со здравствени болести“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 наставници  ( 53,3% )

Се согласувам: 7 наставници  ( 46,7% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

 

 

Заклучок: Наставниците целосно се согласуваат дека се води грижа за здравјето на учениците

Советодавна помош за понатамошно образование на учениците

На исказот: „Училиштето помага во професионалната ориентација на учениците преку спроведување на анкети и презентации од средни училишта “, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Се согласувам:8 наставници  (53,3% )

Делумно се согласувам: 1 наставници 6,6%

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Од страна на училиштето се обезбедува подршка за учениците кои имаат емоционални потешкотии “, одговориле:

Целосно се согласувам: 5 наставници  ( 33,3% )

Се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Делумно се согласувам: 4 наставници (26,6%)

Не се согласувам: 0 наставници

 

 

 

 

Заклучок: Наставниците сметаат дека се превземаат сите потребни и навремени мерки за обезбедување советодавна помош на учениците

 

 

Следење на напредокот на учениците

 

На исказот: „Наставниците водат евиденција и документација за индивидуалниот напредок на учениците “, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 родители  ( 60% )

Се согласувам: 4 родители  ( 26,6% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 2 родители(13,3%)

 

На исказот: „ Во текот на наставата се обработуваат теми за превенции од насилство “, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 родители ( 46,7% )

Се согласувам: 6 родители  ( 40% )

Делумно се согласувам: 1 родители(6,7%)

Не се согласувам: 1 родители (6,7%)

 

На исказот: „ Во училиштето се реализираат содржини и советувања за заштита алкохол пушење и дрога“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 родители  ( 53,3% )

Се согласувам: 4 родители  ( 26,6% )

Делумно се согласувам: 2 родители (13,3%)

Не се согласувам: 1 родители(6,7%)

 

На исказот: „ Се води грижа за учениците во делот на здравата исхрана преку работилници и предавања“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 родители   ( 53,3% )

Се согласувам: 5родител  ( 33,3% )

Делумно се согласувам: 2 родители(13,3%)

Не се согласувам:0 родители

 

На исказот: „ Се води грижа и се работи на подобрување на условите за ученици со телесни пречки во развојот“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 родители  ( 46,7% )

Се согласувам: 4 родители  ( 26,6% )

Делумно се согласувам: 3 родители (20%)

Не се согласувам: 1 родители (6,7%)

 

 

На исказот: „ Училиштата ги подржува и се грижи за децата од социјално загрозени семејства“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 родители  ( 46,7% )

Се согласувам: 6 родители  ( 40% )

Делумно се согласувам: 2 родители (13,3%)

Не се согласувам: 0 родители

 

 

 

 

Заклучок: Родителите се согласни дека училиштето води грижа за учениците

 

 Здравје

На исказот: „ Наставниците промовираат теми и содржини за водење за општа и лична хигиена и заштита од болести“ одговориле:

Целосно се согласувам:8 родители  ( 53,3% )

Се согласувам: 7 родители ( 46,7% )

Делумно се согласувам: 0 родител 

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Училиштето води грижа и се прилагодува на потребите на учениците со здравствени болести “, одговориле:

Целосно се согласувам:9 родители ( 60% )

Се согласувам: 4 родители ( 26,66% )

Делумно се согласувам: 2 родители 13,3%

Не се согласувам: 0 родители

 

 

 

 

 

 

Заклучок: Родителите во целост се согласуваат дека се води грижа за здравјето на учениците

 

Советодавна помош за понатамошно образование на учениците

 

 

На исказот: „Училиштето помага во професионалната ориентација на учениците преку спроведување на анкети и презентации од средните училишта “, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 родители ( 53,3% )

Се согласувам: 5  родители ( 33,3% )

Делумно се согласувам: 2 родители (13,3%)

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Од страна на училиштето се обезбедува подршка за учениците кои имаат емоционални потешкотии“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 родители  ( 46,7% )

Се согласувам: 4 родители  ( 26,6% )

Делумно се согласувам: 4 родители (26,6%)

Не се согласувам: 0 родители

 

Заклучок: Родителите целосно се согласуваат дека училиштето нуди советодавна помош и им помага во професионалната ориентација на учениците

Следење на напредокот

 

На исказот: „Наставниците водат евиденција и документација за индивидуалниот напредок на учениците “, одговориле:

Целосно се согласувам:8  родители ( 53,3% )

Се согласувам: 7  родители ( 46,7% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

 

На исказот: „ Се изработуваат анализи и споредбени показатели за напредокот на учениците по паралелки“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 родители  (60% )

Се согласувам: 6 родители  ( 40% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

Заклучок: Родителите се согласуваат дека се следи напредокот на учениците и истиот се евидентира

 

 

Анализа на резултатите:

 

            Училишниот простор е безбеден за изведување на настава. Извршена е обука на вработените за справување со елементарни непогоди и употреба на средствата за гаснење на пожар. Во училиштето нема обучен кадар за давање на прва помош при несреќни случаи. Во училиштето постојат механизми и процедури за навремено справување со конфликти и секакви форми на насилно однесување. Училиштето низ проекти и разни содржини води политика за забрана на пушење, консумирање на алкохол и дистрибуција на наркотици.

            Во училиштето се води целосна и уредна евиденција за постигањата, редовноста и поведението на учениците. Постои разработена стратегија за задоволување на емоционалните, физичките и психичките потреби на учениците.

            Училиштето не врши дистрибуција на храна за учениците заради немање на соодветна просторија за делење на истата.

            Соработката со институции од Локалната средина и надворешни стручни лица (МВР, Центар за социјална работа, Медицински центари др.) е на високо ниво.

            Училиштето обезбедува на учениците секаков вид на информации за изборот на понатамошното образование за што има изработено план кој го реализира.

            Исто така постои однос на взаемно почитување и доверба меѓу учениците од различен пол, етничко потекло и различни способности.

      Во училиштето владее и се негува позитивна отворена комуникација и конструктивно решавање на проблемите.

      Мал број на ученици изразуваат негативно однесување, непридржување кон Кодексот на однесување. Овие појави немаат влијание кај останатите ученици. Со овие ученици советодавно разговара одделенскиот раководител, а по потреба и стручниот соработник, со цел да се надмнинат проблемите. Во зависност од тежината на проблемот се бара помош и од родителот на ученикот. На учениците кои продолжуваат со негативно однесување им се изрекува педагошка мерка.

      За унапредување на воспитно-образовната дејност и условите за работа училиштето соработува со Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, Локалната самоуправа, родителите (старателите) на учениците, невладини организации и други.

            Гордоста на учениците и наставниците на своето училиште произлегува од јасно дефинираната „Мисија на училиштето“ која укажува дека сите ученици имаат подеднакви можности за учење и напредок, постои позитивна клима за работа, меѓусебно разбирање, почитување, квалитетна настава и постигнати солидни резултати. Училиштето применува различни форми и активности за обезбедување грижа, благосостојба и заштита на машките и женските деца вклучувајќи ги и оние со посебни образовни потреби преку непосреден разговор со нив и нивните родители, преку соработка со службата за социјални грижи и други асоцијации како и со вклучување на учениците во слободните ученички активности.

            Односите помеѓу учениците, наставниците и родителите се градат на взаемно почитување и доверба.

            Постои добра информираност за професионалната ориентација на учениците.

 

 

 

 

 

Подрачје:Училишна клима и односи во училиштето 

           

Оддели во рамките на подрачјето:

1. Училишна клима и односи во училиштето

·                 Углед/имиџ на училиштето

·                 Кодекс на однесување

·                 Училишна клима

·                 Поведение и дисциплина во училиштето

·                 Партиципација на учениците во решавањето на проблеми и донесувањето на одлуки

 

2. Промовирање на постигањата

·                 Промовирање на личните постигања на учениците

·                 Промовирање на постигањата во име на училиштето

 

3. Еднаквост и правичност

·                 Познавање на правата на децата

·                 Еднаков и правичен третман на сите ученици

·                 Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот

 

4. Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница

·                 Соработка на училиштето со родителите

·                 Соработка со локалната заедница

·               Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор

 

 

Самоевалуација на училиштето : „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа                           

 Подрачје: Училишна клима и односи во училиштето

 

Тема 5.1:

Училишна клима и односи во училиштето

·            Углед/имиџ на училиштето

·            Кодекс на однесување

·            Училишна клима

·            Поведение и дисциплина во училиштето

·            Учество на учениците во решавањето на проблеми и донесување на одлуки

Извори на податоци:

       

Училиштето е препознатливо според високиот квалитет на работа и постигањата на учениците во различни области. Училиштето води грижа за професионалниот развој на воспитно образовниот кадар кој работи на остварување на мисијата и постигнувањето на целите на визијата. Визијата и мисијата се истакнати на видно место во училиштето. Во склоп на Годишната програма за работа на училиштето има Програма за грижа за здравјето.

       Во училиштето има Кодекс на однесување со кој се поставени принципите и правилата за однесување на сите структури во училиштето. Училиштето има пишани процедури за реагирање во случај на прекршување на принципите и правилата во однесувањето пропишани со Кодексот.

 Поведението и дисциплината во нашето училиште претставуваат најголем приоритет на целиот наставен колектив и раководството.Воглавно поведението и дисциплината на учениците во нашето училиште е на задоволително ниво. Поведението кај учениците се базира врз основа на изостаноци (оправдани и неоправдани) кои се бележат и евидентираат во дневниците, главните книги заведени од класните раководители. Изостаноците обично се прават поради: здравствени, семејни, социјални проблеми, индиферентност и одбивност на наставниот час, а поретко од страв од повторување, тестирање, писмени вежби итн. Со намалување на поведението се нарушува и дисциплината кај учениците изразена преку: довикување, недолично ученичко седење, дремливост, употребата на мобилни телефони за време на час итн. Сите овие горенаведени појави кај дел од учениците и паралелките во целина го нарушуваат поведението и дисциплината на часот било кај машки или женски ученици и ученици со различно етничко потекло.  

 

Како мерки за подобрување на истите се следниве:

     а) задолжителна примена на правилникот за начинот на изрекување на педагошки мерки ;

    б) активно вклучување на главните субјекти во училиштето: директор, педагог, одд. раководители, наставници и родители; 

    в) чести телефонски јавувања и лични контакти на одд. раководители со родителите изразени понекогаш и преку домашни посети; 

    г) испраќање на писма, препорачани известувања за големиот број изостаноци;  

    д) задолжителни родителски средби, работни состаноци со претседателите на паралелките и органите на училиштето. 

    ѓ) постојани дежурства од по двајца наставници на спрат со цел да се одржи редот и дисциплината за време на одморите во училиштето, 

 

  Како најголем проблем во однос на поведението се еден мал дел ученици кои нередовно ја посетуваат наставата или самоволно го напуштаат училиштето.Ова најчесто е застапено кај учениците од ромска припадност.Истотака постои и чест тренд на иселување/заминување во странство.Во однос на дисциплината таа најчесто се нарушува за време на одморите а поретко за време на наставата.

Училиштето во врска со тоа превзема советодавна работа на раководителот на паралелката со овие ученици и нивните родители, советодавна работа на стручните соработници и директорот, активности на раководството на ученичката заедница на паралелката, вклучување на родителите во решавањето на таквите проблеми.

        Наставниците постојано се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на учениците и нивното заминување од училиште што се гледа од Распоредот на Дежурните наставници.

        Во нашето училиште функционираат и Ученичките заедници преку чија работа учениците се навремено и целосно информирани за се што е од нивен интерес. Тие учествуваат во решавањето проблеми и донесувањето на одлуки што е видено од одделенските книги.Во тој контекст сепак треба да се напомене дека е потребно да се зајакне работата на ученичките заедници на ниво на паралелка каде е забележана послаба активност,додека Ученичката заедница на ниво на училиште редовно одржува состаноци,доставува предлози и партиципира во активностите.

 

 

 

 

 

·            Кодекс на однесување

·            Годишна програма на училиштето

·            Куќен ред

·            Одделенски дневници

·            Веб страна на училиштето

·            Локални медиуми

·            Должности и правила за однесување на наставниците и учениците

·            Педагошка евиденција за изречени педагошки мерки

·            Записници од УО

·            Записници од Совет на родители

·            Записници од стручни активи

·            Дневник за советодавна работа со ученици на стручните соработници

·            Годишна програма за работа на Ученичките заедници

Членови на училишниот тим

1.Билјана Ристовска

2.Даниела Мојсов

3.Ѓурѓица Косовска

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2: Промовирање на постигнувањата

·            Промовирање на личните постигнувања на учениците

·            Промовирање на постигнувањата во име на училиштето

Извори на податоци:

        Училиштето става голем акцент на постигањата на сите ученици. Наставниот  кадар успешно ја организира средината за учење со поставување јасни и високи очекувања во однос на постигањата, редовноста и дисциплината на учениците. Учениците исто така имаат големи очекувања од самите себе и од другите, имаат аспирации за повисоки постигања на ниво на училиште.

        Наставниот кадар успешно го користи пофалувањето како начин на мотивирање. И покрај виските постигнувања на учениците како во наставата така и во вон наставните активности, училиштето нема изградено систем на вредности и начин на промовирање на личните постигања, односно правилник за пофалби и награди за учениците.

        Училиштето води политика за поттикнување на наставниот кадар и учениците да учествуваат и постигнуваат успех на натпревари на локално, регионално и национално ниво.

        За да ги промовира личните постигнувања на учениците училиштето:

-организира јавна презентација на јавните постигања на училиштето и детските изработки.

-презентација на јавни културни приредби што произлегуваат од слободните активности

Училиштето редовно организира приредби по повод Новогодишни и Божиќни празници, патронен празник на кој се покануваат родители на наши ученици, граѓани од локалната средина, стопанственици и градоначалникот на општината и претставници од локалната самоуправа.На овие културни собири се истакнуваат постигнатите успеси на учениците и соодветно се наградуваат.

 

·            Годишен и полугодишен извештај на училиштето

·            Одделенските дневници

·            Медиумско промовирање на постигањата на учениците

 

 

 

Членови на училишниот тим

1.Билјана Ристовска

2.Даниела Мојсов

3.Ѓурѓица Косовска

 

 

 

 

 

5.3: Еднаквост и правичност

·            Познавање на правата на децата

·            Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот

·            Еднаков и правичен третман на сите ученици

Извори на податоци

    Училиштето организира работилници со учениците за да ги запознае со правата на децата преку ученичката заедница. На часовите во одделенска настава по одделни предмети учениците имаат можност да се запознаат со одделни права. Во училиштето постои катче каде има истакнати права на учениците. Сите вработени во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици, независно од полот, социјалното потекло, етничка припадност.

   

    Училиштето обезбедува еднакви наставни содржини за сите ученици (машки и женски). Застапеноста на учениците во слободните ученички активности е рамномерна. Не постојат ученици кои се преоптеретени со учество во повеке секции, ниту пак голем број ученици кои не се вклучени во слободните ученички активности.

 

    За учениците со потешкотии во учењето и надарените ученици се организираат додатна и дополнителна настава, за работа со учениците со посебни потреби се изготвуваат индивидуални планирања и наставниците работат со диференциран приод.

Еднаквоста и правичноста во третманот на учениците започнува уште со нивниот упис во училиштето преку работата на Комисијата за упис.

 

      Во училиштето се одржуваат работилници и други активности по одделни предмети преку кои се промовира мултикултурализмот.

·                 Годишни глобални и тематски планови и програми по предмети,

·                 Дневник

·                 Ученичко досие за упис на учениците

 

 

 

Членови на училишниот тим

1.Билјана Ристовска

2.Даниела Мојсов

3.Ѓурѓица Косовска

 

            5.4: Партнерски однос со родителите и со локалната и деловна заедница

·         Соработка на училиштето со родителите

·         Соработка со локалната заедница

·         Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор

Извор на податоци:

   Родителите се вклучуваат во тековните настани на училиштето преку Родителските средби, вклучување на членови во Советот на родители, индивидуални средби со родителите, членување во Училишен одбор со што се запознаваат со проблемите на училиштето. Соработката  со родителите е неминовен сегмент од сите подрачја на училишното комуницирање. Родителите со различни професии непосредно се вклучуваат во образованието на децата според потребите и барањата на наставните планови и програми (запознавање со нивните професии, услуги од нивната дејност, разни предавања за потребите на наставата).

 

            Преку Советот на родители во училиштето родителите учествуваат во изборот на маршути и туристички агенции за изведување на наставни екскурзии.

            Покрај индивидуалните и групните родителски средби каде родителите имаат можност да добијат информации за своето дете, функционира електронскиот дневник кој им дава можност на родителите да се здобијат со сите информации за ученикот. При информирањето им се даваат информации за: успехот во наставата, поведението на ученикот, изречена педагошка мерка или пофалба.

            Училиштето соработува со следните институции од Локалната средина: Локалната смоуправа и градоначалникт, БРО, основни и средни училишта, Дом на култура, ОВР Кавадарци, Центар за социјална работа, информативни медиуми, Црвен Крст,невладини организации НВО СППМД, спортски друштва и клубови, театар, иститути од областа на културата, здравствените домови, како и соработка со училишта на меѓународно ниво преку проектот Еразмус.

 

Годишна програма за работа на училиштето

Записници од Совет на родители на училиштето и Училишен Одбор

Одделенски книги

Архива

Годишен извештај за работата на училиштето

 

 

 

 

Членови на училишниот тим

1.Билјана Ристовска

2.Даниела Мојсов

3.Ѓурѓица Косовска

 

Јаки страни на ова подрачје:

-       Соработката во училиштето и надвор од него помеѓу учениците од различна етничка припадност и наставниците задоволува. Сите ученици подеднакво се вклучени во сите наставни и воннаставни активности (еднаквост и правичност).

-       Училиштето има добар имиџ и е препознатливо во средината, а доказ за тоа се бројните награди и проекти кои ги води нашето училиште.

-       Поведението е примерно, а резултат за тоа е соработката, дежурствата на наставниците, работата на стручната служба и сл.

Слаби страни на ова подрачје се:

-      Нередовноста на дел од учениците од ромска припадност  се должи најчесто на непочитување и непознавање  на законската обврска за редовно посетување настава. Во овие ученици спаѓаат и учениции од социоемоционално нафрушени семејни одноци.

-      Неможноста за навремено изрекување на педагошки мерки кај ученици кои самоволно го напуштаат училиштето.

-      Нередовноста на некои родители на родителски средби и советувања. Ова се должи на несериозното  сваќање на придобивките од овие средби и советувања.

 

 

 

 

Обработка на прашалник за родители

 

              *Анкетирани се вкупно 15 родители на учениците  од кои:  6 мажи или 40%   и  9 жени или 60%

 

 

5.1.Училишна клима и односи во училиштето

 

1.На исказот ,, Училиштето има препознатливо ниво и свој имиџ во средината,, одговориле:

   

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

6

1

/

53,33%

40%

6,67%

/

 

 

2.На исказот ,, Училиштето поседува куќен ред кој е истакнат во ходникот на приземје,, одговориле:

                 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

6

/

/

60%

40%

/

/

   

 

3.На исказот   ,,Училиштето поседува Кодекс на однесување за учениците и наставниците,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

5

2

/

53,33%

33,33%

13.33%

/

 

 

 

4.На исказот   ,, Во училиштето владее позитивна клима,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

6

2

1

35,71%

42,86%

14,29%

7,14%

 

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

5.На исказот   ,, Има континуирана соработка помеѓу наставниците и учениците,родителите со наставниците и раководниот кадар,се поттикнува другарство и соживот помеѓу учениците,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

6

3

1

33,33%

40%

20%

6,67%

 

 

6.На исказот ,,Училишната заедница партиципира во донесувањето одлуки и решавање проблеми во текот на наставниот процес,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

3

8

3

1

20%

53,33%

20%

6,67%

 

 

7.На исказот  ,,  Раководителите на паралелките го применуваат Правилникот за изрекување на педагошки мерки и истите ги изрекуваат навремено и постапно,, одговориле:

 

        

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

6

8

1

/

40%

53,33%

6,67%

/

 

Заклучок:според добиените резултати родителите се согласни во постоење на добра училишна клима и односи но потребно е подобрување и јакнење на работата на ученичките заедници

 

 

5.2.Промовирање на постигањата

 

1.На прашањето ,, Постигањата на учениците се промовираат преку јавни гласила,огласна табла,медиуми,социјални мрежи,, одговориле:

 

   

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

4

8

2

1

26.66%

53,33%

13,33%

6,67%

 

 

2.На исказот ,, Има изложени трудови од учениците во училниците и на ѕидовите по ходниците,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

5

/

1

60%

33,33%

/

6,67%

 

  

 3. На исказот ,,Училиштето се промовира преку постигањата на учениците,,  одговориле:

             

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

7

8

/

/

42,67%

53,33%

/

/

 

 

Заклучок:според добиените резултати родителите се согласни дека училиштето ги промовира постигањата на учениците на најразлични начини а преку тоа се промовира и самото училиште

 

 

5.3.Еднаквост и правичност

 

 1. На исказот ,, Училиштето ги информира учениците преку работилници,брошури и друг материјал за правата на децата и човековите права,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

8

2

/

33,33%

53,33%

13,33%

/

 

 

  2. На исказот ,, Вработените во училиштето ги знаат и почитуваат правата на децата,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

6

5

4

/

40%

33,33%

26,66%

/

 

 

 

  3. На исказот ,, Училиштето ги поттикнува учениците да ги практикуваат своите права и заштитуваат во случај на нивно нарушување,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

4

9

1

1

26,66%

60%

6,67%

6,67%

 

 

  4. На исказот ,,Вработените во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици,независно од полот,етничката припадност,социјалното потекло и способностите и кога се работи за активности на часовите и вон часовите,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

7

4

3

1

42,67%

26,66%

20%

6,67%

 

 

5. На исказот ,, Училиштето ги промовира еднаквоста и правичноста како темелни вредности и има развиено механизам со кој обезбедува нивно почитување во односите меѓу сите структури што учествуваат во училишниот живот (вработените,учениците,родителите),,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

3

8

2

1

21,42%

57,14%

14,29

7,14%

 

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

  6. На исказот ,,Училиштето спроведува активности и работилници за недискриминација и ненасилство,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

7

/

/

53,33%

42,67%

/

/

 

 7.На исказот ,,Училиштето води политика на позитивно вреднување и промовирање на етничката,културната,верската и јазичната разноликост во училиштето и заедницата ,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

4

8

2

/

28,57%

57,14%

14,29%

/

 

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

8.На исказот ,,Учениците учат да ја почитуваат сопствената и културата и традицијата на другите етнички заедници,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

4

10

/

1

26,66%

66,67%

/

6,67%

 

 

Заклучок: според добиените резултати родителите се согласни дека во училиштето постои еднаквост и правичност преку почитување и промовирање на правата на децата и негување на општествените вредности.

 

 

Членови на училишниот тим

                                                                                                                                                   1.Билјана Ристовска

                                                                                                                                              2.Даниела Мојсов

                                                                                                                                                  3.Ѓурѓица Косовска

 

 

 

 

Обработка на прашалник за наставници

 

              *Анкетирани се вкупно 15 наставници  од кои:  3 мажи или 20%   и  12 жени - 80%

 

5.1.Училишна клима и односи во училиштето

 

1.На исказот ,, Училиштето има препознатливо ниво и свој имиџ во средината,, одговориле:

   

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

4

10

1

/

26,66%

66,67%

6,67%

/

 

 

2.На исказот ,, Училиштето поседува куќен ред кој е истакнат во ходникот на приземје,, одговориле:

                 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

12

3

/

/

80%

20%

/

/

   

 

3.На исказот   ,,Училиштето поседува Кодекс на однесување за учениците и наставниците и со него се запознати сите структури во училиштето,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

13

1

1

/

86,66%

6,67%

6,67%

/

 

 

4.На исказот   ,, Во училиштето владее позитивна клима,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

4

4

1

35,71%

28,58%

28,58%

7,14%

 

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

5.На исказот   ,, Има континуирана соработка помеѓу наставниците и учениците,родителите со наставниците и раководниот кадар,се поттикнува другарство и соживот помеѓу учениците,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

6

4

4

1

40%

26,66%

26,66%

6,67%

 

 

6.На исказот ,,Училиштето поседува Статут кој се применува соодветно,,одговориле

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

5

2

/

53,33%

33,33%

13,33%

/

 

 

7.На исказот ,,Училишната заедница партиципира во донесувањето одлуки и решавање проблеми во текот на наставниот процес,, одговориле:

 

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

6

4

4

1

40%

26,66%

26,66%

6,67%

 

 

8.На исказот  ,,  Раководителите на паралелките го применуваат Правилникот за изрекување на педагошки мерки и истите ги изрекуваат навремено и постапно,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

10

4

1

/

66,67%

26,66%

6,67%

/

 

Заклучок:според добиените резултати наставниците се согласни во постоење на добра училишна клима и односи но потребно е понатамошно јакнење на училишната клима и соработката

 

5.2.Промовирање на постигањата

 

1.На прашањето ,, Постигањата на учениците се промовираат преку јавни гласила,огласна табла,медиуми,социјални мрежи,, одговориле:

 

   

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

6

8

1

/

40%

53,33%

6,67%

/

 

 

 

2.На исказот ,, Има изложени трудови од учениците во училниците и на ѕидовите по ходниците,, одговориле:

 

               

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

10

4

1

/

66,67%

26.66%

6,67%

/

 

 

   3.На исказот ,,Во Годишната програма за работа на училиштето се внесуваат резултатите од постигањата на учениците на натпреварите,, одговориле

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

6

/

/

60%

40%

/

/

 

 4. На исказот ,,Училиштето се промовира преку постигањата на учениците,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

7

7

1

/

46,67%

46,67

6,67%

/

 

 

Заклучок:според добиените резултати наставниците  се согласни дека училиштето ги промовира постигањата на учениците на најразлични начини а преку тоа се промовира и самото училиште.

 

5.3.Еднаквост и правичност

 

 1. На исказот ,, Училиштето ги информира учениците преку работилници,брошури и друг материјал за правата на децата и човековите права,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

7

3

/

33,33%

46,67%

20%

/

 

  2. На исказот ,, Сите вработени во училиштето ги знаат и почитуваат правата на децата,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

10

5

/

/

66,67%

33,33%

/

/

 

 

  3. На исказот ,, Училиштето ги поттикнува учениците да ги практикуваат своите права и заштитуваат во случај на нивно нарушување,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

7

6

1

/

42,86%

50%

7,14%

/

 

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

  4. На исказот ,,Сите вработени во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици,независно од полот,етничката припадност,социјалното потекло и способностите и кога се работи за активности на часовите и вон часовите,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

9

1

/

33,33%

60%

6,67%

/

 

 

5. На исказот ,, Училиштето ги промовира еднаквоста и правичноста како темелни вредности и има развиено механизам со кој обезбедува нивно почитување во односите меѓу сите структури што учествуваат во училишниот живот (вработените,учениците,родителите),,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

9

1

/

33,33%

60%

6,67%

/

 

 

  6. На исказот ,, Училиштето спроведува проект за недискриминација и ненасилство,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

4

9

2

/

26,66%

60%

13,33%

/

 

 

 7.На исказот ,,Училиштето води политика на позитивно вреднување и промовирање на етничката,културната,верската и јазичната разноликост во училиштето ,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

9

1

/

33,33%

60%

6,67%

/

 

 

8.На исказот ,,Учениците учат да ја почитуваат сопствената и културата и традицијата на другите етнички заедници без оглед на која етничка група припаѓаат и на кој јазик ја посетуваат наставата,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

5

10

/

/

33,33%

66,67%

/

/

 

Заклучок: според добиените резултати наставниците се согласни дека во училиштето постои еднаквост и правичност преку почитување и промовирање на правата на децата и негување на општествените вредности.

 

Обработка на прашалник за ученици

 

              *Анкетирани се вкупно 15 ученици од кои:  9 машки или 60%   и  6 женски - 40%

 

5.1.Училишна клима и односи во училиштето

1.На исказот ,, Училиштето има препознатливо ниво и свој имиџ во средината,, одговориле:

   

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

7

/

/

53,33%

46,67%

/

/

 

 

2.На исказот ,, Училиштето поседува куќен ред кој е истакнат во ходникот на приземје,, одговориле:

                  

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

6

1

/

53,33%

40%

6,67%

/

   

 

3.На исказот   ,,Училиштето поседува Кодекс на однесување за учениците и наставниците,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

11

4

/

/

73,33%

26,67%

/

/

 

 

 

4.На исказот   ,, Во училиштето владее позитивна клима,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

10

2

3

/

66,67%

13,33%

20%

/

 

5.На исказот   ,, Има континуирана соработка помеѓу наставниците и учениците,родителите со наставниците и раководниот кадар,се поттикнува другарство и соживот помеѓу учениците,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

7

/

/

53,33%

46,67%

/

/

 

6.На исказот ,,Училишната заедница партиципира во донесувањето одлуки и решавање проблеми во текот на наставниот процес,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

7

6

1

1

46,67%

40%

6,67%

6,67%

 

7.На исказот  ,,  Раководителите на паралелките го применуваат Правилникот за изрекување на педагошки мерки и истите ги изрекуваат навремено и постапно,, одговориле:

 

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

11

3

1

/

73,33%

20%

6,67%

/

 

Заклучок:според добиените резултати учениците се согласни во постоење на добра училишна клима и односи.

 

 

5.2.Промовирање на постигањата

1.На прашањето ,, Постигањата на учениците се промовираат преку јавни гласила,огласна табла,медиуми,социјални мрежи,, одговориле:

 

   

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

10

4

/

1

66,67%

26,66%

/

6,67%

 

 

2.На исказот ,, Има изложени трудови од учениците во училниците и на ѕидовите по ходниците,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

11

4

/

/

73,33%

26,66%

/

/

 

  

 3. На исказот ,,Училиштето се промовира преку постигањата на учениците,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

3

3

/

60%

20%

20%

/

 

Заклучок:според добиените резултати учениците се согласни дека училиштето ги промовира постигањата на учениците на најразлични начини а преку тоа се промовира и самото училиште

 

 

 

 

5.3.Еднаквост и правичност

 

  1. На исказот ,, Училиштето ги информира учениците преку работилници,брошури и друг материјал за правата на децата и човековите права,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

6

/

/

60%

40%

/

/

 

  2. На исказот ,, Вработените во училиштето ги знаат и почитуваат правата на децата,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

11

2

2

/

73,33%

13,33%

13,33%

?

 

  3. На исказот ,, Училиштето ги поттикнува учениците да ги практикуваат своите права и заштитуваат во случај на нивно нарушување,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

3

3

/

60%

20%

20%

/

 

  4. На исказот ,,Вработените во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици,независно од полот,етничката припадност,социјалното потекло и способностите и кога се работи за активности на часовите и вон часовите,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

5

2

/

53,33%

33,33%

13,33%

/

 

5. На исказот ,, Училиштето ги промовира еднаквоста и правичноста како темелни вредности и има развиено механизам со кој обезбедува нивно почитување во односите меѓу сите структури што учествуваат во училишниот живот (вработените,учениците,родителите),,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

6

9

/

/

40%

60%

/

/

 

  6. На исказот ,,Училиштето спроведува активности и работилници за недискриминација и ненасилство,,  одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

4

/

1

60%

26,66%

/

6,67%

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

 7.На исказот ,,Училиштето позитивно ги вреднува и промовира етничката,културната,верската и јазичната разноликост во училиштето и заедницата ,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

9

5

1

/

60%

33,33%

6,67%

/

 

*** еден од анкетираните не дал одговор на ова прашање

 

8.На исказот ,,Учениците се насочуваат кон почитување на  сопствената и културата и традицијата на другите етнички заедници,, одговориле:

целосно се согласувам

се согласувам

делумно се согласувам

не се согласувам

8

2

5

/

53,33%

13,33%

33,33%

/

 

Заклучок: според добиените резултати учениците се согласни дека во училиштето постои еднаквост и правичност преку почитување и промовирање на правата на децата и негување на општествените вредности.

 

 

Подрачје 6 - Ресурси

 

 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните прашања.

 

Можете да додадите и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште, а не се опфатени во рамката за самоевалуација.

 

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во локалната заедница каде е потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на учење и настава во вашето училиште.

 

Не се потпирајте само на пишани документи, Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така вклучуваат колку што е  можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.

 

 

Оддели во рамките на подрачјето:

 

6.1 Сместување и просторни капацитети

6.2 Наставни средства и материјали

6.3 Персонал

6.4 Развој на персоналот

6.5 Финансиско работење

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

    

         

 

 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа           Подрачје: Ресурси

 

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени).

Обработка на документи

 

 

Наведете ги сите документи кои се прегледани.

Кои информации се собрани?

Годишна програма за работа на училиштето за 2017/18, 2018/19.

Основни податоци за дејноста на училиштето 2017/18, 2018/19

Прилог Д-2 Преглед на бројот, структурата и намената на училишните простории, училишните кабинети, лаборатории и сл.

 

ОOУ „Димката А. Габерот“ с. Ваташа располага со вкупен простор од 2800 м2 од кои внатрешен простор 1300 м2 и дворна површина од 1500 м2. Во внатрешниот простор на училиштето спаѓаат следните простории: 19 училници, библиотека, кујна, канцеларии ( за наставници, на училишен педагог и психолог, на директор, на секретар), соба за технички персонал, работилница за хаусмајстор и други помошни простории и санитарни јазли. Училиштето има 4 санитарни јазли од кои: 3 се за ученици и еден за наставниците. Состојбата е задоволителна, но пожелно е да се подобри.

Училишниот двор е со површина од 1500м2 и истиот е ограден со метална ограда. Во рамките на училишниот двор има и мал зелен парк, уреден со декоративни елементи, а во него се наоѓа и споменикот на нашиот патрон и еден летниковец кој служи за одмор на учениците, родителите и други граѓани од локалната средина.

Пред влезот се наоѓа спортски терен кој е опремен со две стативи и два коша. Истиот се користи и како училишен двор и спортски терен и соодветно е осветлен.

Има потреба од изградба на фискултурна сала, во која ќе се одржуваат часовите по физичко и здравствено образование, кога временските услови не дозволуваат часовите да се одржуваат надвор.

Просторот наменет за чување на огревните дрва не е покриен, па затоа истите во текот на зимските месеци се под вода и снег.

Сите капацитети во училиштето се оптимално искористени од сите членови на училиштето.

 

Годишна програма за работа на училиштето 2017/18,

2018/19

Прилог Д-3. Преглед на бројот на наставни средства и технички помагала на

ниво на училиште.

 

Училиштето има стручна литература и истата редовно се дополнува за потребите на наставничкиот кадар.

Од наставни средства и технички помагала училиштето располага со: 16 куќишта, 61 тастатура, 67 монитори, 68 глувче, 64 тин клиенти, 2 LCD проектори, 2 LCD платна, 3 фотокопири, 4 принтери, 60 лап-топ за учениците, 7 радио касетофони, 7 телевизори, 3 DVD, 4 микроскопи, епрувети, ваги, скелет, 3 синтисајзери, 1 телескоп, 2 велосипеди, 16 мандолини, 2 гитари, звучник со микрофон, географски карти, 3 глобуси и др...

Во училиштето има училишна библиотека со вкупен фонд од 7742 книги.  Фондот на лектирни изданија во библиотеката се зголеми за 413.

Потрошниот материјал ги задоволува потребите на училиштето. Средства за нив се набавуваат од сметката за тековни трошоци на училиштето, а за тестови -  од учениците.

Училиштето своите потреби за наставни средства и материјали ги утврдува преку информации што се добиваат од стручните активи по соодветните предмети.

Употребата на наставните средства и материјали се следи од страна на директорот и стручната служба преку посета  на час, од претставници на БРО и преку проверка на дневните, неделните и годишните планирања на наставниците од страна на стручната служба.

 

Евидентен дневник на директорот Одделенски книги Основни податоци за дејноста на основното образование во учебната  2017/18,

2018/19

Присутноста на целиот персонал (машки и женски) е редовна со оправдани причини за отсуство. Истата се следи преку евидентен дневник на директорот и одделенските книги, како и од електронското пријавување и одјавување на вработените.

Од вкупниот персонал во училиштето има вкупно 40 вработени, од кои 10 се мажи и 30 се жени.

Според степенот на образование од вкупниот број вработени:

- со високо образование се 30, од кои 4 мажи и 26 жени;

- со више образование се 3, од кои 1 маж и 2 жени;

- со ССС се 5, од кои 3 мажи   и 2 жени;

- со  ОО се 2, од кои 2 мажи .

Според работните места има: 29 наставници (од кои 4 мажи и 25 жени), 1 директор- маж, 1 педагог- жена, 1 психолог - жена,  1 секретар-маж, 1 секретар-администратор- жена, 1 хаусмајстор-маж, 1 ложач-маж и 4 хигиеничари од кои 2 мажи и 2 жени.

 

На определено работно време има 5 вработени. Од нив 2 жени се со полно работно време, а 2 жени и 1 маж се со неполно работно време.

Во училиштето има наставници кои надополнуваат часови, а доаѓаат од други училишта.

Состојбата на работното искуство на персоналот е следна:

Од 1 до 10 години работен стаж има  вкупно 13 вработени (4 мажи и  9 жени);

Од 10 до 20 години работен стаж има вкупно 11 вработени (1 маж и 10 жени);

Од 20 до 30 години работен стаж има вкупно 8 вработени (1 маж и 7 жени);

Од 30 до 40 години работен стаж има вкупно  7 вработени (3 мажи и 4 жени).

Над 40 години работен стаж има 1 вработен ( маж )

 Училиштето сеуште нема стратегија за ангажирање на персоналот со повисоки квалификации и стручност во обезбедувањето помош или подршка на колегите, освен за наставниците приправници на кои им се обезбедуваат ментори за следење на нивната работа и даваат стручна помош и подршка за подготовка на испити за приправници.

 

Годишна програма за работа на училиштето 2017/18,

2018/19

 

Работата на наставниците се оценува преку следење на нивната работа со посета на стучната служба во училиштето (педагог, психолог и директор) и преку повремена посета на советниците од БРО на час. Училиштето дава максимална и финансиска подршка на наставниците кои сакаат да ги подобрат своите стручни способности со непречено учество на семинари, советувања и сл. организирани од БРО на Македонија и други високо-образовни институции. При вработување на наставник приправник, наставничкиот совет му одредува наставник-ментор од постарите наставници од соодветниот предмет кој ја следи неговата работа и ќе му помага со стручни совети во текот на целата година.

Потоа тој дава мислење за работата на приправникот дали е подготвен да го полага приправничкиот испит. На крајот му помага и во подготовката за полагање на испитот.

Финансиското работење на училиштето се регулира со критериумите за финансирање на основното образование кои ги потпишува МОН и изготвување на финансиски план за работа на училиштето. Финансиското работење на училиштето го контролира Училишниот Одбор. Како спонзори на училиштето повремено се јавуваат некои фирми и локалната самоуправа при изведување на одредени активности и прослави во училиштето како и родители. За училишниот буџет и за трошоците училиштето ги информира Училишниот Одбор, наставниците, родителите и локалната заедница преку состаноци на Училишниот Одбор, Совет на родители, Наставнички Совет и доставување финансов извештај до локалната самоуправа.

 

       

  Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа         Подрачје: Ресурси

 

 

Собирање на податоци (III) кои други методи се користени за собирање на податоци?

(пр. Прашалници, анкети, набљудувања…)

 

 

Наведете ги другите методи кои се користени за собирање на податоци

Учество: Кој беше вклучен во собирање на овие информации

Кои информации се собрани?

Прашалник за учениците

 

Анкетирани се 15 ученика

од четврто

до деветто одделение,

од кои

7 машки – 46,66%  и

 8  женски- 53,33%

 

Членови на тимот:

 

Добринка Ласкова,

 

Добре Паризов,

 

Златка Окардова.

 

Соработници

Фруска Стојанова,

 

Стојне Кимова

 

Гордана Манева

 

На исказот: „Училиштето има оптимални просторни услови за работа во една смена“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Се согласувам: 8 ученици  ( 53,33% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Училиштето има потреба од доградба на спортска сала“, одговориле:

Целосно се согласувам: 13 ученици  ( 86,66% )

Се согласувам: 2 ученици  ( 13,33% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците се задоволни од работењето на училиштето во една смена, но сите се согласуваат дека е потребно доградба на спортска сала.

На исказот: „Училиштето е опремено со стручна литература и наставни средства и помагала“, одговориле:

Целосно се согласувам: 3 ученици  ( 20% )

Се согласувам: 11 ученици  ( 73,33% )

Делумно се согласувам: 1 ученик ( 6% )

Не се согласувам: 0 ученици

На исказот: „Има континуирана набавка на литература во училишната библиотека“, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 ученици  ( 66,66% )

Се согласувам: 4 ученици  ( 26,66% )

Делумно се согласувам: 1 ученик ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Училиштето обезбедува потрошен материјал за потребите на наставата“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 ученици  ( 40% )

Се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 2 ученици ( 13,33% )

Не се согласувам: 0 ученици

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците се задоволни од опременоста на училиштето со наставни средства и материјали.

На исказот: „Училиштето располага со соодветен број на вработени за непречено функционирање на наставата“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Се согласувам: 8 ученици  ( 53,33% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Наставниот кадар е соодветен и во склад со нормативот за работа“, одговориле:

Целосно се согласувам: 5 ученици  ( 33,33% )

Се согласувам: 10 ученици  ( 66,66% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Наставниот кадар е ефективен и распореден согласно потребите и нормативите за реализација на настава“, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 ученици  ( 66,66% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците се задоволни од наставниот кадар со кој располага училиштето.

На исказот: „Наставниците се запознати со можностите за професионален развој и законските одредби“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 ученици  ( 53,33% )

Се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Училиштето ги поттикнува и им помага на наставниците во изработката на личен план за професионален развој“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 1 ученик ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 ученици

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците сметаат дека на наставниот кадар му се овозможува професионален развој.

На исказот: „Училиштето спроведува постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско работење“, одговориле:

Целосно се согласувам: 10 ученици  ( 66,66% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 0 ученици

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Наставниците се запознаваат со инвестициите во училиштето и потрошениот буџет преку полугодишни и годишни извештаи презентирани на Наставнички Совет“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 ученици  ( 40% )

Се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 2 ученици ( 13,33% )

Не се согласувам: 0 ученици

 

На исказот: „Училиштето транспарентно го планира и троши училишниот буџет“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 ученици  ( 46,66% )

Се согласувам: 5 ученици  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 1 ученик  ( 6,66% )

Не се согласувам: 2 ученици  ( 13,33% )

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека учениците сметаат дека училиштето транспарентно го врши финансиското работење. Мал дел од учениците сметаат дека е потребна  поголема транспарентност во финансиското работење.

 

Прашалник за наставници

 

Анкетирани се 15 наставници, од кои

3 мажи - 20%

 и

12жени - 80%

 

Членови на тимот:

 

Добринка Ласкова,

 

Добре Паризов,

 

Златка Окардова.

 

Соработници

Фруска Стојанова,

 

Стојне Кимова

 

Гордана Манева

 

На исказот: „Училиштето има оптимални просторни услови за работа во една смена“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 наставници  ( 53,33% )

Се согласувам: 7 наставници  ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Училиштето има потреба од доградба на спортска сала“, одговориле:

Целосно се согласувам: 14 наставници  ( 93,33% )

Се согласувам: 1 наставник  ( 6,66% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека наставниците се задоволни од работењето на училиштето во една смена, но сите се согласуваат дека е потребно доградба на спортска сала.

На исказот: „Училиштето е опремено со стручна литература и наставни средства и помагала“, одговориле:

Целосно се согласувам: 3 наставници ( 20% )

Се согласувам: 10 наставници  ( 66,66% )

Делумно се согласувам: 2 наставници ( 13,33% )

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Има континуирана набавка на литература во училишната библиотека“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 наставници  ( 60% )

Се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Училиштето обезбедува потрошен материјал за потребите на наставата“, одговориле:

Целосно се согласувам: 13 наставници  ( 86,66% )

Се согласувам: 2 наставници  ( 13,33% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека наставниците се задоволни од опременоста на училиштето со наставни средства и материјали.

На исказот: „Училиштето располага со соодветен број на вработени за непречено функционирање на наставата“, одговориле:

Целосно се согласувам: 11 наставници  ( 73,33% )

Се согласувам: 4 наставници ( 26,66% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Наставниот кадар е соодветен и во склад со нормативот за работа“, одговориле:

Целосно се согласувам: 13 наставници  ( 86,66% )

Се согласувам: 2 наставници  ( 13,33% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Наставниот кадар е ефективен и распореден согласно потребите и нормативите за реализација на настава“, одговориле:

Целосно се согласувам: 13 наставници  ( 86,66% )

Се согласувам: 2 наставници  ( 13,33% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека наставниците се задоволни од наставниот кадар со кој располага училиштето и неговата ефективност.

На исказот: „Наставниците се запознати со можностите за професионален развој и законските одредби“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 наставници  ( 53,33% )

Се согласувам: 7 наставници  ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Училиштето ги поттикнува и им помага на наставниците во изработката на личен план за професионален развој“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Се согласувам: 9 наставници  ( 60% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека наставниците сметаат дека училиштето ги поттикнува и им  овозможува професионален развој.

На исказот: „Училиштето спроведува постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско работење“, одговориле:

Целосно се согласувам: 12 наставници  ( 80% )

Се согласувам: 3 наставници  ( 20% )

Делумно се согласувам: 0 наставници

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Наставниците се запознаваат со инвестициите во училиштето и потрошениот буџет преку полугодишни и годишни извештаи презентирани на Наставнички Совет“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Се согласувам: 7 наставници   ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 2 наставници ( 13,33% )

Не се согласувам: 0 наставници

 

На исказот: „Училиштето транспарентно го планира и троши училишниот буџет“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 наставници  ( 60% )

Се согласувам: 6 наставници  ( 40% )

Делумно се согласувам: 0 наставници 

Не се согласувам: 0 наставници

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека наставниците сметаат дека училиштето транспарентно го врши финансиското работење. Мал дел од анкетираните наставници (13,33%), одговориле дека само делумно се запознати со финансиското работење на училиштето и би сакале поголема транспарентност.

Прашалник за родители

 

Анкетирани се вкупно 15 родители 

од кои

7 мажи – 46,66%  и

8 жени- 53,33%

 

 

Членови на тимот:

 

Добринка Ласкова,

 

Добре Паризов,

 

Златка Окардова.

 

Соработници

Фруска Стојанова,

 

Стојне Кимова

 

Гордана Манева

 

На исказот: „Училиштето има оптимални просторни услови за работа во една смена“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 родители  ( 53,33% )

Се согласувам: 6 родители ( 40% )

Делумно се согласувам: 1 родител ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Училиштето има потреба од доградба на спортска сала“, одговориле:

Целосно се согласувам: 11 родители ( 73,33% )

Се согласувам: 4 родители ( 26,66% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека родителите се задоволни од работењето на училиштето во една смена, но голем дел се согласуваат и дека е потребно доградба на спортска сала.

На исказот: „Училиштето е опремено со стручна литература и наставни средства и помагала“, одговориле:

Целосно се согласувам: 4 родители  ( 26,66% )

Се согласувам: 11 родители ( 73,33% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Има континуирана набавка на литература во училишната библиотека“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 родители  ( 40% )

Се согласувам: 8 родители ( 53,33% )

Делумно се согласувам: 1 родител ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Училиштето обезбедува потрошен материјал за потребите на наставата“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 родители ( 53,33% )

Се согласувам: 5 родители  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 2 родители  ( 13,33% )

Не се согласувам: 0 родители

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека поголемиот дел од родителите се задоволни од опременоста на училиштето со наставни средства и материјали. Мал дел од анкетираните родители сметаат дека училиштето е делумно опремено со наставни средства и материјали.

На исказот: „Училиштето располага со соодветен број на вработени за непречено функционирање на наставата“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 родители   ( 46,66% )

Се согласувам: 8 родители  ( 53,33% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Наставниот кадар е соодветен и во склад со нормативот за работа“, одговориле:

Целосно се согласувам: 4 родители ( 26,66% )

Се согласувам: 11 родители ( 73,33% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Наставниот кадар е ефективен и распореден согласно потребите и нормативите за реализација на настава“, одговориле:

Целосно се согласувам: 7 родители ( 46,66% )

Се согласувам: 7 родители ( 46,66% )

Делумно се согласувам: 1 родител

Не се согласувам: 0 родители

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека родителите се задоволни од наставниот кадар со кој располага училиштето.

На исказот: „Наставниците се запознати со можностите за професионален развој и законските одредби“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9  родители ( 60% )

Се согласувам: 6  родители ( 40% )

Делумно се согласувам: 0 родители

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Училиштето ги поттикнува и им помага на наставниците во изработката на личен план за професионален развој“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9 родители  ( 60% )

Се согласувам: 5 родители  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 1 родители ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 родители

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека родителите сметаат дека се следи наставниот кадар и му се овозможува професионален развој.

На исказот: „Училиштето спроведува постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско работење“, одговориле:

Целосно се согласувам: 9  родители ( 60% )

Се согласувам: 5 родители  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 1 родител ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Наставниците се запознаваат со инвестициите во училиштето и потрошениот буџет преку полугодишни и годишни извештаи презентирани на Наставнички Совет“, одговориле:

Целосно се согласувам: 6 родители  ( 40% )

Се согласувам: 8 родители  ( 53,33% )

Делумно се согласувам: 1 родител  ( 6,66% )

Не се согласувам: 0 родители

 

На исказот: „Училиштето транспарентно го планира и троши училишниот буџет“, одговориле:

Целосно се согласувам: 8 родители  ( 53,33% )

Се согласувам: 5 родители  ( 33,33% )

Делумно се согласувам: 1 родител  ( 6,66% )

Не се согласувам: 1 родител ( 6,66% )

 

Заклучок: Од добиените одговори може да се заклучи дека родителите сметаат дека училиштето транспарентно го врши финансиското работење, но има и мал дел кои сметаат дека е потребна  поголема транспарентност во финансиското работење.

 

         

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката А. Габерот“ с. Ваташа                Подрачје: Ресурси

 

 

 

Резултати: Овде треба накратко да  ги образложите вашите клучни јаки страни и слабости

     

    Клучни јаки страни:

 

   -Реновирано училиште со просторни училници;

   -Работење во една смена;

  - Вработениот персонал е со соодветни квалификации;

  - Редовна присутност на персоналот;

  - Училиштето располага со наставни средства и материјали кои постојано се надополнуваат

  -Училишна библиотека која со расположливиот фонд на книги ги задоволува потребите на наставниците и учениците, но и постојано се набавуваат нови потребни книги

  - Наставниците користат современи методи и форми, како и примена на ИКТ при реализација на наставата;

  - Новите наставници – приправници добиваат поддршка од менторот, стручната служба и останатите наставници.

 

   Слабости:

 

  -Училиштето нема фискултурна сала која ќе ги задоволува потребните стандарди;

 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ „Димката А. Габерот“ с. Ваташа          Подрачје: Ресурси

 

Анализа на резултатите:

Овде дадете подетална евалуација на ова пордачје

Вкупниот простор со кој располага училиштето изнесува 2800 м2 од кои 1300 м2  e дворна површина и 1500 м2 е внатрешен простор. Во внатрешниот простор на училиштето спаѓаат следните простории: 19 училници, кујна, канцеларии (за наставници, на училишен педагог и психолог, на директор, на секретар),  соба за технички персонал, работилница за хаусмајстор и други помошни простории и санитарни јазли.

Училиштето располага со голем број на наставни средства:16 куќишта, 61 тастатура, 67 монитори, 68 глувче, 64 тин клиенти, 2 LCD проектори, 2 LCD платна, 3 фотокопири, 4 принтери, 60 лап-топ за учениците, 7 радио касетофони, 7 телевизори, 3 DVD, 4 микроскопи, епрувети, ваги, скелет, 3 синтисајзери, 1 телескоп, 2 велосипеди, 16 мандолини, 2 гитари, звучник со микрофон, географски карти, 3 глобуси и др...

Во училиштето има училишна библиотека со вкупен фонд од 7742 книги. Во 2018 година фондот на лектирни изданија во библиотеката е зголемен за 413.

Постојано се обновуваат застарените наставни средства и помагала, а финансиските средства за нив се обезбедуваат од сметката за тековни трошоци на училиштето.

Прозорците, осветлувањето и подот се реновирани и нудат добри услови за работа. Училиштето нема фискултурна сала за изведување настава по физичко и здраствено образование и воннаставни активности.

 Присутноста на персоналот е редовна, со отсуства од оправдани причини. Истата се следи преку евидентен дневник на директорот, одделенските книги и извештаи на дежурните наставници. Во училиштето вкупно вработени се 40 лица од кои 10 мажи и 30 жени. Сите вработени се со соодветни квалификации на нивното работно место. Работата на наставниците се оценува преку следење на нивната работа со посета на стручната служба (педагог, психолог и директор) и со посета на наставници на БРО на час. При вработувањето, на наставниците-приправници им се одредува наставник-ментор од редот на постарите наставници кој ќе ја следи неговата работа и ќе му помага со стручни совети. Менторот го одредува Наставничкиот совет, а потоа тој дава мислење за работата на приправникот. Истиот му помага при подготовка за полагање на стручниот испит.

 Во училиштето редовно се изготвува финансиски план од страна на книговодителот, а со предлог и одобрение на директорот. Исто така на крајот од учебната година се прави финансиски извештај за изминатата буџетска година која дава преглед за приходите и расходите на училиштето.

 

 Идни активности: Приоритетни подрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето:

      -   Изградба на сала за физичко и здравствено образование по сите стандарди;

  • Редовно дополнување со нови наставни средства и помагала;
  • Дополнување на училишната библиотека сп потребните лектирни изданија;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

7 Подрачје. Управување и раководење и креирање политика

 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број на главните прашања.

 

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се опфатени во рамката на самоевалуација.

 

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во локалната заедница и каде е потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на учење и настава во вашето училиште.

 

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоцоте собрани во оваа област исто така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари,

набљудувања и визуелни докази.

 

 

 

Оддели во рамките на подрачјето:

 

7.1. Раководење со училиштето

7.2. Цели и креирање на училишна политика

7.3. Развојно планирање

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Самоевалуација: ОOУ„Димката А.Габерот“ с.Ваташа   Подрачје:Управување, раководење и креирање политика

 

Собирање на податоци                

(и) Обработка на документи

( Кои податоци се собрани? Кои методи се користени?)

 

 

 

 

 

Наведете ги сите документи кои се прегледани.

Кои информации се собрани?

 

 

Статут на училиштето

Записничка книга на УО

Записници од Одделенски совет

Раководен орган на училиштето е директорот. Оваа функција ја врши Г-дин Марјанчо Јанкулов дипломиран учител на Педагошкиот факултет во Битола, на функцијата директор од 31.01. 2018 со мандат од четири години . Управен орган на училиштето е училишниот одбор.Како УО во мало училиште ( до 16 паралелки) истиот е составен од 9 члена: 3 члена делегирани од наставнички совет, 3 члена од Совет на родители, 2 члена од Локална самоуправа и 1 член е делегиран од МОН. Од нив 8 се жени (88,9%) и 1 маж (11,1%) сите Македонци. Претседател на УО е Билјана Ристовска  наставник по Историја, а записничар е Добринка Ласкова - одделенски наставник.

Статут на училиштето

Записничка книга на УО

,, Управување во основните и средните училишта``- писмен документ од МОН

Надлежностите за управување и административните задачи се јасно дефинирани и раководниот тим е запознат со истите. Сите членови се добро запознати со своите права и одговорности и по пат на меѓусебна соработка, тимско договарање и одлучување ги извршуваат своите задачи.Со измените и дополнувањата на Законот за Локална самоуправа, надлежностите на УО се зголемија, па поради тоа постоеше потреба од дополнителна едукација на членовите на УО за да можат поефикасно да ги извршуваат своите задачи. За таа цел беа оргинизирани семинари.

 

 

Записничка книга на УО

Записници од Наставнички совет

Раководниот тим со тимска работа, консултативни средби, состаноци на УО, врши анализа на тековниоте резултати, разменува идеи и донесува одлуки. Одлуките на состаноците на УО се донесуваат со гласање и тоа со мнозинство гласови од вкупниот број на членови со право на изјаснување и одлучување.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоевалуација: ОOУ„Димката А.Габерот“ с.Ваташа 

 Подрачје:Управување, раководење и креирање политика

 

 

 

Годишна програма за работа на училиштето во 2017/2018 и 2018/2019 год.

Годишен план за работа на УО

Записничка книга на УО

Состаноците се одржуваат според годишни планирања за работа на УО, Наставнички совет, Одделенски совет, по барање на директорот или една третина од членовите на УО. Присуството на членовите на УО задоволува- 75% од членовите се присутни на состаноците.Членовите се известуваат со писмени покани, а за членовите од наставнички совет поканата се истакнува на огласната табла. Состанокот го води претседателот на УО според утврдениот дневен ред. Истиот може да се дополни по предлог на членовите на УО. Присуството на членовите го обезбедува претседателот со навремено информирање на членовите најмалку 3 дена пред одржување на состанокот.

 

 

Годишна програма за работа на училиштето 2017/2018 и 2018/2019

Записници од Одделенски совет

Записници од Наставнички совет

Записници од Совет на родители

Книга за соопштенија и годишна програма за работа на директори

Раководниот тим соработува со другите субјекти вклучени во животот и работата на училиштето. Низ секојдневна комуникација тимот се информира за тековни ситуации проблеми и активности. Се анализираат позитивните и негативните страни (состојби) со цел да се испланираат наредните активности. Директорот ги информиранаставниците на Наставнички и Одделенски совет, а тие потоа ги информираат учениците на одделенски час и класните заедници за донесените одлуки. За оддредени активности учениците се информираат и писмено (со истакнување плакати во холот, делење брошури и флаери) и со читање соопштенија и реферати на одредени теми во врска со здравјето, екологијата и други случувања. Родителите се информираат преку активности на Совет на родители, на родителски средби (индивидуални и по паралелки), преку информации за нашето училиште објавени во јавните гласила со што се оставрува и непосредна комуникација меѓу родителите и директорот.

 

Самоевалуација: ОOУ„Димката А.Габерот“ с.Ваташа  7.  Подрачје:Управување, раководење и креирање политика

 

 

 

 

Годишна програма за работа на училиштето 2017/2018 и  2018/2019

Правилник за видови пофалби,награди и педагошки мерки

Записници од Наставнички совет

Записници од Одделенски совет

Записници од состаноци на Совет на родители

Одделенски дневници

Училиштето има правилници во врска со дисциплината и дисциплински мерки. Според истиот на учениците им се изрекуваат педагошки мерки соодветни на извршениот дисциплински прекршок. Педагошките мерки се применуваат во следниве случаи: нередовно посетување на училиштето, нарушување на правилата во однесувањето спрема други ученици, наставници и возрасни, неправилен однос кон училишниот имот, попречување на воспитно-образовната работа во паралелката и училиштето. Меѓутоа некои родители педагошките мерки во почетокот не ги прифаќаат сериозно. Училиштето има куќен ред, кодекс за однесување на наставниците и кодекс за однесување на учениците кои се истакнати во наставничката канцеларија и во холовите во училиштето. Во училиштето се гради политика која ќе ги стимулира учениците за доживотно учење под МОТОТО: Секое дете може да биде добар ученик истакнато во холот при влезот во училиштето, дисциплинирано однесување, меѓусебно почитување и толеранција во духот на демократско општество. За училишната политика се информираат сите субјекти како во, така и вон училиштето, на состаноците кои се одржуваат во училиштето (одделенски совет, наставнички совет, совет на родители, состаноци на УО, родителски средби и преку јавните гласила)

 

 

 

 

 

Самоевалуација: ОOУ„Димката А.Габерот“ с.Ваташа   Подрачје:Управување, раководење и креирање политика

 

 

Записници од состаноци на УО

Записници од Одделенски совет

Записници од Наставнички совет

Годишна програма за работа на директорот

Годишна програма на училиштето

Одделенски дневници

Дневник за работа на училиштето (летописна книга)

Книга за соопштенија

Годишна програма на Совет на родители

  За креирање на успешна политика училиштето гради партнерски однос со сите субјекти релевантни за животот и работата на училиштето. На состаноците на Наставнички и Одделенски совет се анализира работата и резултатите на наставниците и учениците при што се лоцираат евентуалните проблеми и потешкотии. Утврдувањето на истите помага во планирањето на следните активности во насока подобрување на работата на наставниците и учениците.

  На состаноците на УО сите членови се активно вклучени во донесувањето одлуки за афирмација на училиштето, пред се преку учество на нашите ученици на ученичките натпревари под менторство на наставниците по сите наставни предмети. Иако досегашните резултати задоволуваат, потребно е уште поголемо ангажирање како на наставниците, така и на учениците почнувајќи уште од почетокот на учебната година за успешно претставување на училиштето, навремено известување за ученичките натпревари и посериозна припрема на учениците, се со цел за постигнување на уште подобри резултати од досегашните. Соработката со Советот на родители, МОН, БРО, Локална самоуправа и други субјекти од локална средина исто така квалитетно придонесува во креирање на училишната политика.

  Грижата за здравјето на учениците се реализира преку активности во соработка со Медицински центар ( систематски прегледи, вакцинирање, предавање за разни болести, брошури, реферати ).

  Со реализација на проектите „ Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ , „Меѓуетничка интеграција во образованието“ , „АСП нет училиште-УНЕСКО“ и проектор „Еразмус+“ учениците се образуваат во духот на граѓанско општество со градење почит и практикување на авторитет, правда, приватност и одговорност, запознавање на учениците со нивните права и одговорности.  Исто така со реализација на проектот „ЕКО УЧИЛИШТЕ“ учениците  заедно со наставниците самостојно изработуваат проекти базирани на добивање конкретни резултати за унапредување и подобрување на животната средина преку еко-стандардите. Училиштето води сметка за различните способности и предиспозиции на учениците. Истите се земаат предвид при реализација на дополнителната, додатна настава и СУА. Дополнителната настава се реализира со оние ученици кои потешко ја совладуваат наставната материја, а додатната настава ја следат надарените ученици по различни наставни предмети. СУА се реализираат според желбите и интересите на учениците. Бројот на часови од овој вид настава е утврден со Наставниот план и програма, но истиот се проширува доколку тоа се јави како потреба на учениците.

 

Самоевалуација: ООУ„Димката А.Габерот“ с.Ваташа   Подрачје:Управување, раководење и креирање политика

   

Собирање на податоци (или) кои други методи се користени за собирање на податоци?

 ( пр. Прашалници, анкети, набљудувања...)

Наведете ги другите методи кои се користени за собирање на податоци

Учество: Кој беше вклучен во собирање на овие информации

Кои информации се собрани ?

Разговор со директорот Марјанчо Јанкулов

Членови на тимот:

 Интервјуто го извршиле:

-  Даниела Мукаетова

-  Софија Соколова

-  Миле Муакетов

-  Гордана Манева

-  Стојна Кимова

-  Ѓурѓица Косовска

На прашањето: ,,Кој е одговорен за годишното планирање и дали постојат активности за долгорочно планирање? Директорот одговори дека активностите за развојно планирање се вклопени  во годишната програма за работа на училиштето за тековната учебна година. 

Прашалник за наставници

Анкетирани

15  наставници, од кои 

·         мажи или 13.3% и

13  жени или 86,7%.

 Интервјуто го извршиле:

- Даниела Мукаетова

- Софија Соколова

- Миле Мукаетов

7.1. Управување и раководење со училиштето

 

На прашањето: 7.1.1 „Раководниот орган има јасна визија и мисија за работата на училиштето“.

Одговор:

Целосно се согласувам 73,3%

Се согласувам 26,7%

 

На прашањето:7.1.2 „Училиштето негува партнерски односи со наставниот кадар,стручните органи и тела, локалната средина, локалната самоуправа, владини и невладини организации.“

Одговор:

Целосно се согласувам 66,7%

Се согласувам 33,3%

 

На прашањето: 7.1.3 „Од секоја паралелка има претставник во Совет на родители“.

Одговор:

Целосно се согласувам 80%

Се согласувам 13,3%

Делумно се согласувам 6,7%

 

На прашањето :7.1.4 „Се почитуваат и разгледуваат предлозите и ставовите на родителите во наведените структури “.

Одговор:

Целосно се согласувам 73,3%

Се согласувам 26,7%

 

На прашањето:7.1.5 „Родителите се вклучуваат во реализацијата на заеднички активности во училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 40%

Се согласувам 53,3%

Делумно се согласувам 6,7%

 

Заклучок: Раководниот орган има јасна визија и мисија за работата на училиштето, негува партнерски односи со наставниот кадар , стручните служби и сите локални владини и невладини организации како и локална самоуправа .Од секоја паралелка има претстаник  во Совет на родители и секогаш  во предвид се земаат предлозите и ставовите на родителите. Родителите се вклучени во разни активности поврзани со училиштето

 

 7.2. Цели и креирање на училишна политика

 

На прашањето:7.2.1 „Училиштето има своја политика поврзано со дисциплината и поведението на учениците“.

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 40%

 

На прашањето:7.2.2 „Училиштето е отворено за разновидни иницијативи покренати од : вопитно образовниот кадар, учениците, родителите и локалната средина, а се во склад со законските прописи и сите други видови на планирања во училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 73.3%

Се согласувам 26.7%

На прашањето:7.2.3 „Цели на кои се заснова училишната политика се јасни и соодветни на потребите“

Одговор:

Целосно се согласувам 53.3%

Се согласувам 40%

Делумно се согласувам 6.7%

 

На прашањето :7.2.4 „Училишната политика се креира според пропишани процедури и акти“.

Одговор:

Целосно се согласувам 53.3%

Се согласувам 46.7%

 

 Заклучок: Училиштето има своја политика поврзана со дисципилина и поведението, отворено е за разни иницијативи покренати од родители, ученици, воспитно образовен кадар и локална средина во склад со законските норми. Поставените цели се јасни и соодветни а политиката се креира според пропишани процедури и акти.

 

7.3. Развојно планирање

 

 На прашањето:7.3.1 „Училиштето има акциски планови за поставените цели и ги реализира“

Одговор:

Целосно се согласувам 53.3%

Се согласувам 46.7%

 

На прашањето: 7.3.2 „Се врши развојно планирање чии цели се резултат на самоевалуацијата на училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 53.3%

Се согласувам 46.7%

 

На прашањето :7.3.3 „Училиштето го подржува и овозможува професионално стручно усовршувањена кадарот

Одговор:

Целосно се согласувам 53.3%

Се согласувам 46.7%

 

 На прашањето :7.3.4 „Во училиштето се идентификуваат и обезбедуваат материјално-техничките средства потрбни за нормално функционирање на учлиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 40%

 

На прашањето :7.3.5 „Преку изработка и аплицирање на проекти реализира инфраструктурни зафати, едукација на наставниот кадари набавка на нагледни средства“.

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 33.3%

Делумно се согласувам 6,7%

 

На прашањето: 7.3.6 „Училиштето континуирано го ревидира планот за подобрување и осовременување на инфраструктурата на училиштето и обезбедува сопствени средства од донатори за наменско инвестирање во истата“.

Одговор:

Целосно се согласувам 46.7%

Се согласувам 53.3%

 

Заклучок: За поставените цели училиштето има акциски планови кои ги реализира и истите се забележани во самоевалуацијата на училиштето. Стручното усовршување на кадарот се подржува и овозмжува обезбедување на материјално технички средства за да може училиштето нормално да функционира. Вклучувањето во различни проекти обезбедува реализација на инфраструктурни зафати, набавка на нагледни средстава и едукација на наставниот кадар.

Прашалник за ученици:

Анкетирани се 15 ученици, од кои

12 машки – 80%  и

  3 женски – 20% .

 

 

 Интервјуто го извршиле:

- Миле Мукаетов

- Даниела Мукаетова

- Софија Соколова

 

7.1. Управување и раководење со училиштето

 

На прашањето: 7.1.1 „Раководниот орган има јасна визија и мисија за работата на училиштето“.

Одговор:

Целосно се согласувам 26.7%

Се согласувам 66,7%

Делумно се согласувам 6,6

 

На прашањето:7.1.2 „Училиштето негува партнерски односи со наставниот кадар,стручните органи и тела, локалната средина, локалната самоуправа, владини и невладини организации.“

Одговор:

Целосно се согласувам 66,7%

Се согласувам 33,3%

 

На прашањето: 7.1.3 „Од вашата паралелка има претставник во Совет на родители“.

Одговор:

Целосно се согласувам 53,3%

Се согласувам 40%

Делумно се согласувам 6,7%

 

На прашањето :7.1.4 „Се почитуваат и разгледуваат предлозите и ставовите на вашите родителите поврзани со наставата “.

Одговор:

Целосно се согласувам 40%

Се согласувам 40%

Делумно се согласувам13,3%

Не се согласувам 6,7 %

 

На прашањето:7.1.5 „Родителите се вклучуваат во реализацијата на заеднички активности во училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 13,3%

Се согласувам 46,7%

Делумно се согласувам 26,7%

Не се согласувам 13,3%

 

Заклучок: Раководниот орган има визија и мисија за работата на училиштето, негува партнерски односи со наставниот кадар стручните служби и сите локални владини и невладини организации како и локална самоуправа .Од секоја паралелка има претстаник  во Совет на родители и секогаш  во предвид се земаат предлозите и ставовите на родителите. Родителите се вклучени во разни активности поврзани со училиштето

 

 7.2. Цели и креирање на училишна политика

 

На прашањето:7.2.1 „Училиштето има своја политика поврзано со дисциплината и поведението на учениците“.

Одговор:

Целосно се согласувам 26,7%

Се согласувам 66,7%

Делумно се согласувам 6,6%

 

На прашањето:7.2.2 „Училиштето е отворено за разновидни иницјативи покренати од : вопитно образовниот кадар,учениците, родителите и локалната средина, а се во склад со законските прописи и сите други видови на планирања во училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 13.3%

Се согласувам 66.7%

Делумно се согласувам 2%

 

На прашањето:7.2.3 „Цели на кои се заснова училишната политика се јасни и соодветни на потребите“

Одговор:

Целосно се согласувам 20%

Се согласувам 73,3%

Делумно се согласувам 6.7%

 

На прашањето :7.2.4 „Училишната политика се креира според пропишани процедури и акти“.

 

Одговор:

Целосно се согласувам 20%

Се согласувам 80%

 

 Заклучок: Училиштето има своја политика поврзана со дисципилината и поведението, отворено е за разни иницијативи покренати од родители, ученици воспитно образовен кадар и локална средина во склад со законските норми.Поставените цели се јасни и соодветни а политиката се креира според пропишани процедури и акти.

 

7.3. Развојно планирање

 

 На прашањето:7.3.1 „Училиштето има акциски планови за поставените цели и ги реализира преку проекти и активности“

Одговор:

Целосно се согласувам 26,7%

Се согласувам 53,3%

Делумно сесогласувам 20%

 

На прашањето: 7.3.2 „Се врши развојно планирање чии цели се резултат на самоевалуацијата на училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 13.3%

Се согласувам 53,3%

Делумно се согласувам 33,4%

 

 На прашањето :7.3.3 „Во училиштето се идентификуваат и обезбедуваат материјално-техничките средства потрбни за нормално функционирање на учлиштето“.

Одговор:

Целосно се согласувам 26,7%

Се согласувам 60%

Делумно се согласувам 13,3%

 

На прашањето :7.3.4 „Преку изработка и аплицирање на проекти реализира инфраструктурни зафати, едукација на наставниот кадар и набавка на нагледни средства“.

Одговор:

Целосно се согласувам 20%

Се согласувам 60%

Делумно се согласувам 20%

 

На прашањето: 7.3.5 „Училиштето континуирано го ревидира планот за подобрување и осовременување на инфраструктурата на училиштето и обезбедува сопствени средства од донатори за наменско инвестирање во истата“.

Одговор:

Целосно се согласувам 26.6%

Се согласувам 60%

Делумно се согласувам 6,7%

Не се согласувам 6,7%

 

Заклучок: За поставените цели училиштето има акциски палнови кои ги реализира и истите се забележани во самоевалуацијата на училиштето. Стручното усовршување на кадарот се подржува и овозмжува обезбедување на материјално технички средства за да може училиштето нормално да функционира. Вклучувањето во различни проекти обезбедува реализација на инфраструктурни зафати, набавка на нагледни средстава и едукација на наставниот кадар.

Прашалник за родители:

Анкетирани се вкупно 15 родители на учениците  од кои: 

6 мажи или 40%  и

 8 жени или  60%.

Интервјуто го извршиле:

-Софија Соколова

-Миле Мукаетов

- Даниела Мукаетова

7.1. Управување и раководење со училиштето

 

На прашањето: 7.1.1 „Раководниот орган има јасна визија и мисија за работата на училиштето,,.

Одговор:

Целосно се согласувам 40%

Се согласувам 53,3%

Делумно се согласувам 6,7%

 

На прашањето: 7.1.2 „ Училиштето негува партнерски односи со наставниот кадар,стручните органи и тела, локалната средина, локалната самоуправа, владини и невладини организации.“

Одговор:

Целосно се согласувам 40%

Се согласувам 53,3%

Делумно се согласувам 6,7%

 

На прашањето: 7.1.3Од секоја паралелка има претставник во Совет на родители“.

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 26,7%

Делумно се согласувам 13,3%

 

На прашањето :7.1.4 „Се почитуваат и разгледуваат предлозите и ставовите на родителите во наведените структури “.

Одговор:

Целосно се согласувам 46,7%

Се согласувам 33,3%

Делумно се согласувам13,3%

Не се согласувам 6,7%

 

На прашањето:7.1.5.„Родителите се вклучуваат во реализацијата на заеднички активности во училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 46,7%

Се согласувам 13,3%

Делумно се согласувам 40%

 

Заклучок: Според исказите на родителите се доага до заклучок дека раководниот орган има визија и мисија за работата на училиштето, негува партнерски односи со наставниот кадар стручните служби и сите локални владини и невладини организации како и локална самоуправа .Тие потврдуваат дека од  секоја паралелка има претстаник  во Совет на родители и секогаш  во предвид се земаат предлозите и ставовите на родителите. Родителите се вклучени во разни активности поврзани со училиштето.

 

 7.2. Цели и креирање на училишна политика

 

На прашањето:7.2.1.„Училиштето има своја политика поврзано со дисциплината и поведението на учениците“.

Одговор:

Целосно се согласувам 46,7%

Се согласувам 40%

Делумно се согласувам 13,3%

 

На прашањето:7.2.2.„Училиштето е отворено за разновидни иницјативи покренати од : вопитно образовниот кадар,учениците, родителите и локалната средина, а се во склад со законските прописи и сите други видови на планирања во училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 66,7%

Се согласувам 26.6%

Делумно се согласувам 6,7%

 

На прашањето:7.2.3. „Цели на кои се заснова училишната политика се јасни и соодветни на потребните“

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 26,7%

Делумно се согласувам 13,3%

 

На прашањето :7.2.4„Училишната политика се креира според пропишани процедури и акти“.

 

Одговор:

Целосно се согласувам 66,7%

Се согласувам 20%

Делумно се согласувам 13,3%

 

 Заклучок: Училиштето има своја политика поврзана со дисципилина и поведение, отворено е за разни иницијативи покренати родители, ученици воспитно образовен кадар и локална средина во склад со законските норми.Поставените цели се јасни и соодветни а политикате се креира според пропишани процедури и акти.

 

7.3. Развојно планирање

 

 На прашањето:7.3.1„Училиштето има акциски планови за поставените цели и ги реализира“

Одговор:

Целосно се согласувам 53.4%

Се согласувам 33,3%

Делумно се согласувам 13,3%

 

На прашањето: 7.3.2.„Се врши развојно планирање чии цели се резултат на самоевалуацијата на училиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 40%

 

На рашањето : 7.3.3. „Училиштето го подржува и овозможува професионално стручно усовршувањена кадарот

Одговор:

Целосно се согласувам 66,7%

Се согласувам 20%

Делумно се согласувам 13,3%

 

 На прашањето :7.3.4„Во училиштето се идентификуваат и обезбедуваат материјално-техничките средства потрбни за нормално функционирање на учлиштето“

Одговор:

Целосно се согласувам 60%

Се согласувам 26,6%

Делумно се согласувам 6,7%

Не се согласувам 6,7%

 

На прашањето :7.3.5 „Преку изработка и аплицирање на проекти реализира инфраструктурни зафати, едукација на наставниот кадари набавка на нагледни средства“.

Одговор:

Целосно се согласувам 53,3%

Се согласувам 26,7%

Делумно се согласувам 20%

 

На прашањето: 7.3.6 „Училиштето континуирано го ревидира планот за подобрување и осовременување на инфраструктурата на училиштето и обезбедува сопствени средства од донатори за наменско инвестирање во истата“.

Одговор:

Целосно се согласувам 53,3%

Се согласувам 33.3%

Делумно се согласувам 6,7%

Не се согасувам 6,7%

 

Заклучок: За поставените цели училиштето има акциски палнови кои ги реализира и истите се забележани во самоевалуацијата на училиштето. Стручното усовршување на кадарот се подржува и овозмжува обезбедување на материјално технички средства за да може училиштето нормално да функционира. Вклучувањето во различни проекти обезбедува реализација на инфраструктурни зафати, набавка на нагледни средстава и едукација на наставниот кадар.

 

Прашалник за локалната самоуправа:

Анкетирани се  6 лица – претставници од Локалната самоуправа од кои 4 жени – 66,6% и

 2 мажи – 33,3%.

 

 Интервјуто го извршиле:

- Софија Соколова

- Миле Мукаетов

- Даниела Мукаетова

На прашањето: ,, Постои добра соработка помеѓу училиштето и локалната самоуправа“.

 

Одговор:

Целосно се согласувам 53,3%

Се согласувам 33.3%

Делумно се согласувам 6,7%

Не се согасувам 6,7%

 

На прашањето :,, Училиштето активно учествува во активности и културни манифестации кои ги организира Локалната самоуправа ,,.                                                               Одговор:

 Целосно се согласувам 53,3%

Се согласувам 33.3%

Делумно се согласувам 6,7%

Не се согасувам 6,7%

 

На прашањето „Добро сте информирани за работата на училиштето?“

 Одговор:

Целосно се согласувам 53,3%

Се согласувам 33.3%

Делумно се согласувам 6,7%

Не се согасувам 6,7%

 

На прашањето „Сметате ли дека училишниот буџет се троши рационално?“

Одговор :

Да

Не

 

На прашањето:„ На кој начин Локалната самоуправа може да му помогне на училиштето за негова поуспешна работа?“

 

Одговор:____________________

 

На прашањето :„Во кој правец треба да се развива училиштето во наредниот период од две години “.

 

Одговор:____________________

 

 

Самоевалуација: ООУ„Димката А.Габерот“ с.Ваташа   Подрачје:Управување, раководење и креирање политика

 

Резултати: Накратко да се образложат клучните јаки страни и слабости.

 

 

           Клучни јаки страни:

 

·                     Училишен одбор во полн состав кој редовно ги извршува своите обврски, чии членови имаат добра соработка и разбирање.

·                     Конструктивна соработка помеѓу раководството и наставниот кадар.

·                     Редовно информирање за одлуките во училиштето.

·                     Добра соработка помеѓу училиштето и родителите.

·                     Постои добра соработка помеѓу училиштето и локалната самоуправа.

·                     Постои развоен план за работа на училиштето.

·               Училиштето е отворено за соработка со родителите.

·               

 

 

           Слабости:

 

-                      Непочитување на реонизацијата при упис на деца во прво одделение .

 

 

 

 

Самоевалуација на училиштето: ООУ"Димката А. Габерот" с.Ваташа       Подрачје 7: Управување, раководење  и креирање политика

Анализа на резултатите:

Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје

  Орган на раководење во училиштето е директорот. Орган на управување е Училишниот одбор. Тој е составен од 9 члена: 3 претставници од Наставнички совет, 3 претставници од Советот на родители, 2 од Локалната самоуправа и 1 член делегиран од МОН. Потребен е член од ромска националност. Раководниот тим е добро запознат со своите права и надлежности. Со тимска работа и размена на идеи раководниот тим  учествува во анализа на работата на училиштето и донесување на соодветни одлуки и решенија. За својата работа во училиштето раководството редовно ги известува наставниот кадар, учениците, родителите и Локалната самоуправа: на состаноци (Одделенски, Наставнички, УО, Совет на родители, родителски средби,извештаи), како и со информирање преку јавните гласила.Ова придонесува за многу позитивно мислење кај родителите кои сметаат дека училиштето е отворено за соработка со нив. Постои добра соработка меѓу раководството и наставниот кадар и тоа е добра основа за успешна работа на училиштето. Наставниците се редовно информирани за одлуките во училиштето и учествуваат во креирањето на училишната политика под мотото: Секое дете може да биде добар ученик.

  Во училиштето се гради партнерски однос со сите субјекти релевантни за животот и работата на училиштето со стремеж  училиштето да стане институција во која ќе се изведува современа настава. Училиштето има кодекс за однесување на наставниците, кодекс за однесување на учениците, истакнати на видни места во училиштето и се запознати со правилата на однесување и на наставниците и на учениците. Оние ученици кои не го почитуваат кодексот и прават дисциплински прекршоци се санкционираат во согласност со Правилникот за награди, пофалби и педагошки мерки за учениците. Родителите во поголем дел се запознати со овој правилник, но има мал дел кои не се запознати со Правилникот од причина што ги изоставуваат родителските средби.Затоа е потребно да се зголеми заинтересираноста  на родителите за овој правилник.

  Училиштето редовно учествува во активности и манифестации кои ги организира Локалната самоуправа преку изведби и настапи од страна на учениците под менторство на нивните наставници, стручната служба и директорот на училиштето.

  Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето:

 

·                     Рангирање на училиштето со добивање на нови проекти и подобрување на условите за работа во училиштето(компјутери и ИТ технологија)

 

 

                                                                                                                                                                           Директор

                                                                                                                                                                 Марјанчо Јанкулов

 

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543