понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

документи

Документи и годишна програма на ООУ Д.А. Габерот - Ваташа

информации од слободен од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РСМ” бр.101/2019) ООУДимката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа, како имател на информации ја објавува, следната:        

ЛИСТА

    на информации од слободен од јавен карактер со кои располага 

                         ООУ„Димката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа

 

 1. Информации за седиште на училиштето, местоположба, квадратура;
 2. Годишна програма за работа на ООУ„Димката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа;
 3. Годишен извештај за работа на ООУ„Димката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа;
 4. Развојна програма,
 5. Самоевалуација на ООУ„Димката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа;
 6. Функционална анализа,
 7. Годишен план за Јавни набавки,спроведени постапки за Јавна набавка;
 8. Акти за организација и систематизација на работните места во ООУ„Димката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа;
 9. Одобрен годишен буџет;
 10. Завршна сметка,
 11. Наставен план и програма,
 12. План за изведување на екскурзии, излети и други слободни активности,
 13. Број на вработени, податоци за степенот на образование на вработените, податоци за старосната структура на вработените,
 14. Број на ученици, по родова и етничка структура,
 15. Број на паралелки,
 16. Број на запишани ученици во прво одделение,
 17. Распоред на часови за одделенска и за предметна настава,
 18. Деловник за работа на Совет на родители,Училишен одбор, на Стручните органи, (наставнички совет, совет на одделенски наставници и совет на предметни наставници),
 19. Кодекс на однесување на вработени, ученици, родители,
 20. Членови во Училишен одбор, Совет на родители,
 21. Број на одржани седници на Совет на родители,Училишен одбор, на Стручните органи, (наставнички совет, совет на одделенски наставници и совет на предметни наставници), на собир на вработени,
 22. Одржување и резултати од натпревари на учениците на општинско , регионално, државно и меѓународно ниво.
 23. Информации за информатичка опрема и нагледни средства со кои располага училиштето.

 

 

 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543